โจทย์ 86 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 86 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

สกัดจุด

ดำ 1      สกัดจุดขาวและขู่ตัดขาว

ขาว 2    เชื่อมไม่ให้ดำตัด

ดำ 3      สกัดจุดขาวอีกที

ขาว 4    อาตาริดำและปิดเตรียมสร้างห้อง

ดำ 5      สกัดจุดขาวอีกที

 

ห้าจุดปังตอ

ดำ 1      สกัดจุดขาวและขู่ตัดขาว

ขาว 2    เชื่อมไม่ให้ดำตัด

ดำ 3      สกัดจุดขาวอีกที

ขาว 4    ปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ดำ 5       สกัดจุดขาวอีกที