โจทย์ 82 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 82 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

“โคะ” ถูกแล้ว

ดำ 1        ทแยงเตรียมเชื่อมกับหมากทางด้านขวา

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำเชื่อมหมาก

ดำ 3        สร้างปากเสือเตรียมทำลายห้อง

ขาว 4      ปิดสร้างห้อง

ดำ 5        อาตาริดำ 2 เปิดโคะเพื่อฆ่าขาว

 

รูปนี้ไม่ “โคะ”

ดำ 1        ทแยงเตรียมเชื่อมกับหมากทางด้านขวา

ขาว 2      ปิดลมหายใจดำสองเม็ด พร้อมสร้างห้องไปในตัว

ดำ 3        ทแยงตัดทำให้ขาวเป็นห้องปลอม

ขาว 4      อาตาริดำสามเม็ด

ดำ 5        เชื่อมหมาก