โจทย์ 8 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 8 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 8

ดำจับกินขาวที่ 1