โจทย์ 79 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 79 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

สละน้อยเพื่อได้มาก

ดำ 1    กระโดดเข้าไปทำลายพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2   กดหัวขู่ตัดดำ 1 และขู่สร้างห้อง

ดำ 3     สกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 4   อาตาริดำ 1 และ 3

ดำ 5     อาตาริขาว 4 กลับ

ขาว 6   จับกินดำสองเม็ด

ดำ 7     แทนที่ดำ 1 กรอกยาพิษทำลายห้องขาว

 

 คิดถูกแต่เดินผิดจุด

ดำ 1     กระโดด 1 เพื่อเข้าไปทำลายพื้นที่ของขาว

ขาว 2   ตัดดำ 1 ออกจากพวก

ดำ 3      เชื่อมหมากที่เส้นหนึ่ง

ขาว 4    อาตาริขาว 1

ดำ 5      จับกินขาว 4

ขาว 6     อาตาริดำ 1 และ 5