โจทย์ 62 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

       

 โจทย์ 62 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 62

แยบยล

ดำ 1   เดินปิดลมหายใจขาวสองเม็ด

ขาว 2 เดินอาตาริดำ 1

ดำ 3   เดินอาตาริขาวสองทาง

 

ผิดลำดับ

ดำ 1   เดินอาตาริขาวสามเม็ด

ขาว 2 เดินจับกินดำ 1 และอาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3    เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 4  เดินจับกินดำสองเม็ด

ขาวมีทางรอดสองทางคือจุด A และ B