โจทย์ 52 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 52 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 52

ดำ 1 เดินสร้างห้องที่มุม

ขาว 2 เดินอาตาริดำสองทาง

ดำ 3  เดินจับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4 เดินแทนที่ขาว 2 อาตาริอีกที

ดำ 5 เชื่อมไม่ให้ขาวกิน

ขาว 6 เดินแทนที่ขาวสามเหลี่ยมจับกินดำสี่เม็ด

ดำ 7 เดินแทนที่ดำสามเหลี่ยมอาตาริขาวสองเม็ดคืน

 

เปิดโคะ

ดำ 1 เดินอาตาริเพื่อเปิดโคะ

ขาว 2 จับดำหนึ่งเม็ดกิน

ดำเดินเปิดโคะ เป็นการเดินที่เสียเปรียบขาวแบบสุด ๆ