โจทย์ 44 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 44 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

สร้างสถานการณ์

ดำ 1     ขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2    อาตาริดำ 1

ดำ 3      ต่อลงไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 4    อาตาริดำอีกที

ดำ 5      ตัดขาวออกจากกันและอาตาริขาว

ขาว 6    จับกินดำสองเม็ด

ดำ 7      เชื่อมหมากเตรียมแทงเข้าปากเสือ

ขาว 8    หนีออกภายนอก

ดำ 9       ตัดไม่ให้ขาวหนี

ขาว 10   อาตาริดำ 9

ดำ 11      อาตาริขาวสามเม็ด

 

โลภมาก

ดำ 1     ขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2   อาตาริดำ 1

ดำ 3      ต่อลงไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 4    อาตาริดำอีกที

ดำ 5       ตัดขาวออกจากกันอาตาริขาว

ขาว 6     จับกินดำสองเม็ด

ดำ 7       ปิดไม่ให้ขาวหนี

ขาว 8     ปิดลมหายใจดำ