โจทย์ 234 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 234 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 234

ดำจับกินขาวที่ 1