โจทย์ 23 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 23 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 23

ดำจับกินขาวที่ 1