โจทย์ 223 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 223 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 223

ดำจับกินขาวที่ 1