โจทย์ 200 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 200 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 200

ดำจับกินขาวที่ 1