โจทย์ 197 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

 

โจทย์ 197 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 197

ดำจับกินขาวที่ 1