โจทย์ 189 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 189 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 189

ดำจับกินขาวที่ 1