โจทย์ 188 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 188 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 188

ดำจับกินขาวที่ 1