โจทย์ 187 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 187 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 187

ดำจับกินขาวที่ 1