โจทย์ 186 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 186 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 186

ดำจับกินขาวที่ 1