โจทย์ 168 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 168 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 168

ดำจับกินขาวที่ 1