โจทย์ 162 ดำเดินเพื่อรอด (โคะ)

โจทย์ระดับ Intermediate

 

โจทย์ 162 ดำเดินเพื่อรอด (โคะ)

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

โคะ

10 วางที่ 6, 11 วางที่ 2

ดำ 1         ต่อลงปิดไม่ให้ขาวหนีออกไป

ขาว 2      ต่อออกเพิ่มลมหายใจตัวเอง พร้อมปิดลมหายใจดำ

ดำ 3         เชื่อมหมาก ไม่ให้ขาวกรอกยาพิษ

ขาว 4      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 5         ตัดขาวไม่ให้เชื่อมหมากและลดลมหายใจขาว

ขาว 6      เชื่อมหมากสร้างห้อง วางแผนให้เป็นเซกิ

ดำ 7         อาตาริขาวสี่เม็ดเตรียมจับกิน

ขาว 8      อาตาริดำกลับ

ดำ 9        จับกินขาวสี่เม็ดเดินเพื่อรอด

ขาว 10     อาตาริดำ 9

ดำ 11      เปิดโคะเพื่อรอด

สามเหลี่ยมโง่อีกหน

ดำ 1         กดหัวขาว สร้างเป็นปากเสือเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      เชื่อมหมากหนีออกภายนอก

ดำ 3         สร้างห้อง

ขาว 4      กรอกยาพิษทำลายห้องดำ