โจทย์ 148 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 148 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 148

ดำจับกินขาวที่ 1