โจทย์ 140 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 140 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

จับกินพื้นฐาน

ดำ 1        ต่อลงปิดลมหายใจดำเตรียมจับกินขาวสองเม็ด

ขาว 2      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 3        สกัดจุดสร้างห้อง

 

ผิดลำดับ

ดำ 1        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ดเปิดโคะเพื่อรอด