โจทย์ 1 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 1 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 1

ดำจับกินขาวที่ 1