ขยายเวลารับสมัครการแข่งขันหมากล้อม Standard rating & Friendship game 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการแข่งขันหมากล้อม Standard rating & Friendship game 2018 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.

 

ขยายเวลารับสมัครวันนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคล

รายชื่อผู้สมัครแข่งขันรายการ Standard rating 2018 ประเภทบุคคล

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญร่วมการแข่งขันStandard rating 2018

คุณสมบัติผู้แข่งขันและเงื่อนไขการสมัครแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
***ยกเว้นผู้เข้าแข่งขันประเภทครู ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ผู้เข้าแข่งขันต้องสมัครแข่งขันตามระดับชั้นของตนเองเท่านั้น ยกเว้นประเภท Premier ที่ไม่จำกัดระดับชั้น
ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายตามเครื่องแบบสถานศึกษา (หากไม่มีเครื่องแบบสถานศึกษา ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ)
ผู้เข้าแข่งขันที่เคยได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 ประเภทการแข่งขันใดๆ ในรายการ Standard Rating and Friendship Game, รายการหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และรายการ Women Go Championship ต้องสมัครแข่งขันในประเภทที่สูงขึ้นเท่านั้น
***ยกเว้นประเภท High Kyu หากเคยได้รับรางวัลอันดับที่ 1-3 ไม่เกิน 3 ครั้ง สามารถลงแข่งขันในรุ่นเดิมได้
ผู้เข้าแข่งขันประเภท Premier ต้องมีรายชื่อในทำเนียบดั้ง นับจากวันปิดรับสมัคร

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท
1. ประเภทบุคคล Premier Gold ระดับฝีมือ 2 ดั้ง ขึ้นไป ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา
2. ประเภทบุคคล Premier Silver ระดับฝีมือ 1 ดั้ง ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา
3. ประเภทบุคคล High Kyu ระดับฝีมือ 1-4 คิว แบ่งเป็น 4 ระดับชั้น
3.1 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
3.2 ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
3.3 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
3.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
4. ประเภทบุคคล Low Kyu ระดับฝีมือ 5-8 คิว แบ่งเป็น 4 ระดับชั้น
4.1 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
4.2 ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
4.3 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
4.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
5. ประเภทบุคคล ครู ไม่จำกัดระดับฝีมือ
6. ประเภททีม 3 คน (Friendship) ระดับฝีมือ 9-35 คิว แบ่งเป็น 4 ระดับชั้น
6.1 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
6.2 ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
6.3 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
6.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

รางวัล

ประเภทบุคคล
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล, เหรียญทอง และ เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน และ เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง และ เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 เกียรติบัตร
ประเภททีม 3 คน (Friendship)
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตร

กติกาการแข่งขัน

ประเภทบุคคล
แข่งขันด้วยกระดาน 19×19
แต้มต่อ (komi) 6.5 แต้ม
เวลาฝ่ายละ 25 นาที ไม่มี Byo-Yomi
ประเภททีม 3 คน (Friendship)
แข่งขันด้วยกระดาน 9×9
แต้มต่อ (komi) 1.5 แต้ม
เวลาฝ่ายละ 15 นาที ไม่มี Byo-Yomi
การเสี่ยงทายสีหมากโดยหัวหน้าทีม (มือที่1) โดยให้ถือหมากสลับสีกัน

ระบบการแข่งขัน

ใช้ระบบการจับคู่แบบ Swiss system
ใช้การนับแต้มแบบญี่ปุ่น

กำหนดการแข่งขัน

วันที่เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ประเภททีม 3 คน (Friendship)
08.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ชี้แจง กฎ กติกา การแข่งขัน
09.00 – 09.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
09.45 – 10.15 น. การแข่งขันรอบที่ 2
10.30 – 11.00 น. การแข่งขันรอบที่ 3
11.15 – 11.45 น. การแข่งขันรอบที่ 4
11.45 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 น. การแข่งขันรอบที่ 5
13.30 – 14.00 น. พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

วันที่อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ประเภทบุคคล
08.00 – 08.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ และ คณะกรรมการจัดการแข่งขันชี้แจง กฎ กติกาการแข่งขัน
08.30 – 09.20 น. การแข่งขันรอบที่ 1
09.30 – 10.20 น. การแข่งขันรอบที่ 2
10.30 – 11.20 น. การแข่งขันรอบที่ 3
11.20 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 12.50 น. การแข่งขันรอบที่ 4
13.00 – 13.50 น. การแข่งขันรอบที่ 5
14.30 – 15.00 น. พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล