สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2560

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน  2560 การแข่งขันครั้งนี้มีประเภทการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Kyu และ ประเภท Dan โดยมีน้องๆ นักหมากล้อมกว่า 130 คน เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่สอบวัดระดับฝีมือ ณ CP TOWER ชั้น 11  เวลาในการจัดการสอบครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ 9.00 น. – 16.oo น.

น้องๆ ที่สอบผ่าน 5-8 KYU

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบผ่านระดับฝีมือ 1-4 KYU

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ 4 คน ที่สอบผ่านระดับฝีมือ 1 DAN

น้องๆ ที่สอบผ่านระดับฝีมือ 1 DAN มีดังนี้

  1. ด.ช. ไชยกานต์  กาญจนศิลป์
  2. ด.ญ. ชลธิชา  มูลอ้อม
  3.  นายเบญจ   งามนาวากุล
  4. ด.ช. วรท  ตันพิสุทธิ์

 

รางวัลมารยาทยอดเยี่ยม ด.ญ. ชลธิชา  มูลอ้อม

สนับสนุนโดย ครูวี จากร้าน Two Stones Coffee