สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม STANDARD RATING & FRIENDSHIP GAME ประจำปี 2562

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม STANDARD RATING & FRIENDSHIP GAME ประจำปี 2562

ประเภท Friendship ประถมต้นสาย 1
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
พุทธ​ กองวัฒนานุกูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ปพนพัชร์ แคล้วโยธาธิษณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
พิชญภูมิ​ นาคะวัณณัง

ประเภท Friendship ประถมต้นสาย 2
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
สิริมนต์ แตงเขียว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ณภัค​ หิรัญตระกูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
พัชรพล พรวิรุฬห์

ประเภท Friendship ประถมปลายสาย 1
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
สุภัควิชญ์ ธนะสุกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
อภิวิชญ์ มีชูประสิทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
พลเสฎฐ์ เฉลิมวัฒน์

ประเภท Friendship ประถมปลายสาย 2
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ธนณัฎฐ์ ธรรมธนสิริ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
สนนารายณ์ ภูพนธ์เมธบดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
เทอดศักดิ์ เพชรไตรภพ

ประเภท Friendship มัธยมสาย 1
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เดชาพล บุตรขจร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ปวรภัส บัวทอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ธนพรพรหม พละเดช

ประเภท Friendship มัธยมสาย 2
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ศศิบุตร แก่นจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นันทภัค วิริยกิจจา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
แพรวพรรณ ตันติวัชรเสรีกุล

ประเภท Friendship มัธยมสาย 3
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ธนรัฐ เกศเพ็ชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ปฏิภาณ คำภักดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ขวัญอุษา สุริยะ

ประเภท Friendship มัธยมสาย 4
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ปัญจกโรจน์ ถ้าชวลิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ขนิษฐา โชคลาภ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
อภิสิทธ์ สุรยุทธพงษ์

ประเภท Low Kyu สาย 1
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
พิสิษฐ์ เหลืองรัตนะแสง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ณัฐภัสสร์ สุยะนันทน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
ภัทรวลัณณ์ วรรณยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่
ศศิกานต์ ทัศนแสงสูรย์

ประเภท Low Kyu สาย 2
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
แพรวา เลิศบางพลัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ธนยศ ศรีนุเคราะห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ลู่จา หวัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
ชวินวิชญ์ โยธินอุปไมย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่
ปวรพัฒน์ สิริจิราพัฒน์

ประเภท Low Kyu สาย 3
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
สหพัฒน์ สิริจิราพัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
วีรวิชญ์ บัณฑิตานุกูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ธาวิน สิงหถนัดกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
กองทอง เชื่อมทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่
กฤตพล กีรติเรืองรอง

ประเภท Low Kyu สาย 4
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เตชินท์ ศรีคุ้ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ชัยนันท์ สิรินิจศรีวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ธนา ปั้นประสาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
พรรณวัชร สุวณิชสกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่
พลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์

ประเภท Low Kyu สาย 5
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
จิรัฏฐ์ ลิมป์ประสิทธิพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
อนันตญา วารินหอมหวล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ณัฐภูมิ มุ่งเสรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
ทองไท ทรัพย์แสนดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่
ปกร ตินติวุฒิภัทร

ประเภท High Kyu สาย 1
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
คุณัชญ์ ประทีปวรกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ธนดล สุคนธเวศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ธนนท์ ธัญญกสิกล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
ตรีภพ​ หย่ำวิลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่
ปภังกร พงษ์เดช

ประเภท High Kyu สาย 2
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
กองเงิน เชื่อมทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ภูวิช สหกิจภิญโญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ณัฐพงษ์ ขาวสอาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
กันทร องค์ศิริพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่
เตชธร สุขประวิทย์

ประเภท PREMIER SILVER
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
สิรเศรษฐ์ เตชะสมบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
สุภณัท อุดมเพทายกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่
จรูญศักดิ์ สารพิมพา

ประเภท PREMIER GOLD
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติกูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
อคิรา นุ้ยบุตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ศิวกร เชาว์เลิศเสรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
เผยเจีย เจิ้ง

ประเภทครูผู้สอน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
บัณฑิต อุษาภิมาศกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
วโรตม์ ศรีรัตนพาทานนท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
กรพิพัฒน์ การุณยเลิศ
ศุภณัฐ วงศ์ภักดี