สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมมณี นาควัชระ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่ผ่านมา ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20 ทีม และผลการแข่งขันได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2018 ในพีธีเปิดนั้นได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และ คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันในรุ่น Pre Sweet รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ดช.วรท ตัณพิสุทธิ์
ดญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ด.ช.สิรวิชญ์ ลิมปวธัญญู
ด.ญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ด.ช. ติณณ์ โภชนพันธ์
ด.ญ.ไอรัก ฟูกูฮาระ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
ด.ช. ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล
ด.ญ. ณมน อุทัยสาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่
ด.ช.ชัยภณ ธงนำชัยมา
ด.ญ.กัญญาพัชร มีนวล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่
ด.ช.อัครพล ระวาสศรี
ด.ญ.พิมมาดา ศรีสุข

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่
ด.ช.ภูวเนศวร์ ศรีสุข
ด.ญ.สุธารัตน์ แก้วพวง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่
ด.ช.ปณิธิ แช่มเล็ก
ด.ญ.เบญจณี ศรีวงศ์มณีรัตน์

ผลการแข่งขันในรุ่น  Sweet รุ่นอายุตั้งแต่ 14 – 19 ปี

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
ธัญชนก อัครลาภ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นาย คริษฐ์ เอกบวรภาค
น.ส มัชฌิมา ขวัญใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
เกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์
ธนัตถา โพธิคาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
เด็กชาย ชัญญชิต สันประเสริฐ
นางสาว ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่
ด.ช.ปรัชญากร เตชะวิศิษฐ์พงษ์
ด.ญ.ธวัลรัตน์ อนุการสกุลชูลาภ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่
ศุภากร จิตอารี
ผไทมาศ บุญน้อม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ได้แก่
ฐิติพงษ์ นิลคง
จุฑามาศ สิทธิจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ได้แก่
นายประพัทธ์ ภู่เกิด
นางสาวพรคีตา พลอยประเสริฐ

รางวัลนักกีฬา Fair Play

1ดช.วรท ตัณพิสุทธิ์กับดญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์
2ด.ช.ภูวเนศวร์ ศรีสุขกับด.ญ.สุธารัตน์ แก้วพวง
3ด.ช.ชัยภณ ธงนำชัยมากับด.ญ.กัญญาพัชร มีนวล
4ด.ช. ติณณ์ โภชนพันธ์กับด.ญ.ไอรัก ฟูกูฮาระ
5เกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์กับธนัตถา โพธิคาร
6ศุภากร จิตอารีกับผไทมาศ บุญน้อม
7ฐิติพงษ์ นิลคงกับจุฑามาศ สิทธิจันทร์
8นายประพัทธ์ ภู่เกิดกับนางสาวพรคีตา พลอยประเสริฐ
9นายจตุพร ผดุงวิทย์กับเด็กหญิงธนพร มณีสุรัตน์
10เด็กชาย ชัญญชิต สันประเสริฐกับนางสาว ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์
11นาย คริษฐ์ เอกบวรภาคกับน.ส มัชฌิมา ขวัญใจ
12วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิชกับธัญชนก อัครลาภ

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย