สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร

 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยประกอบด้วย

เด็กชายเซนชิโร ทาคิทานิ

เด็กชายกันหพัทธ์ โชคฤทธิ์ผานนท์

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมประกอบด้วย

เด็กชายรฐนนท์  รุ่งแจ้ง

เด็กชายธนภณ  ยมจินดา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนประชานิเวศน์ประกอบด้วย

เด็กชายพิชญุตม์ เดชะติน

เด็กชายอภิภู พรหมสาขา ณ สกลนคร

 

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประกอบด้วย

เด็กหญิงณัฐฐิรา กมลตันติโรจน์

เด็กหญิงณัฐฐิญา กมลตันติโรจน์

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถมประกอบด้วย

เด็กหญิงณพิชญา ก๋าเตจ๊ะ

เด็กหญิงญัชริญา ก๋าเตจ๊ะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกอบด้วย

เด็กหญิงภิญญ์ชนัดดา องค์วงศ์สกุล

เด็กหญิงธรณสร รติวาณิชย์

 

 ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม   ประกอบด้วย

เด็กชายณัฐพัชร์  เตชะกิจขจร

เด็กหญิงปิ่นประภา  ชัยมณี

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนประชานิเวศน์ประกอบด้วย

เด็กชายพนิต วิเวกแว่ว

เด็กหญิงปิยธิดา ธูปเทียนรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนปิยะฉัตรประกอบด้วย

เด็กชายนรเดช สุนทรานุสร

เด็กหญิงณาราญา เทอดไทย

 

 ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน

เด็กชายกฤษณ์ พึ่งพันธุ์

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์การเรียนบ้านสวนป่าสุขใจ

เด็กชายธนณัช ตันติธนากร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

เด็กชายพลพีระเดช  เหล่าโภคทรัพย์

 

 ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

เด็กหญิงณฐารินทร์ ศรีโคตรโพธิ์

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ

เด็กหญิงณัฐริกา บุญชื่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

เด็กหญิงนิลุบล วรรณศิริกุล

 

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประกอบด้วย

เด็กชายโชคภูมิชัย อาจกำชัย

เด็กหญิงอนัตตา สว่างวัฒน์

เด็กชายนนทพัทธ์ พีรภาพ

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ประกอบด้วย

เด็กชายสรศักดิ์ ทุยตระกูล

เด็กชายธราดล เจนใจ

เด็กหญิงวิลาสินี นกอยู่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ประกอบด้วย

เด็กชายจิรภาส เย็นใจชน

เด็กชายธนพนธ์ ทรัพย์เย็น

เด็กหญิงภีรนีย์ สุดเพาะ

 

ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยประกอบด้วย

เด็กชายชาญธนัฐธ์ สุวิทยพันธุ์

เด็กชายฐนกร เสรีวิริยะกุล

เด็กชายกิตติพัทธ์ มาอ่อน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม   ประกอบด้วย

เด็กชายฐกร  บุญเกษมสุขธวัช

เด็กชายพัสทัศน์  สินธพสิริพร

เด็กชายชิรปวิช  สารสอน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประกอบด้วย

เด็กชายอนันดา แซ่หยาง

เด็กชายพีรปูรณ์ สุขท้วม

เด็กชายศุภกร พรหมทวีพูน

ประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประกอบด้วย

เด็กหญิงชลัยรัตน์ สุวรรณวิไลกุล

เด็กหญิงชัชชญา จันทร์พิภพ

เด็กหญิงธนสุดา ศรีอรุณ

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนประชานิเวศน์ประกอบด้วย

เด็กหญิงณัฐณิชา ภิรี

เด็กหญิงชนิสรา โสตถิวนิชย์วงศ์

เด็กหญิงลภัสรดา สาระแนม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประกอบด้วย

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์

เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ ตังทิวะนนท์

เด็กหญิงมิณธาญา ธรรมกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาประกอบด้วย

เด็กหญิงชลัยรัตน์ สุวรรณวิไลกุล

เด็กหญิงชัชชญา จันทร์พิภพ

เด็กหญิงธนสุดา ศรีอรุณ

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนประชานิเวศน์ประกอบด้วย

เด็กหญิงณัฐณิชา ภิรี

เด็กหญิงชนิสรา โสตถิวนิชย์วงศ์

เด็กหญิงลภัสรดา สาระแนม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประกอบด้วย

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์

เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ ตังทิวะนนท์

เด็กหญิงมิณธาญา ธรรมกุล