สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-GO XVII)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-GO XVII) โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ผลการแข่งขัน

ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ นายอัยการ จันต๊ะ จากอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐพงศ์ อุดมแก้ว จากอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกลย์ธัช กัลยาณธัช จากอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ นายงสาวกัลยรัตน์ ศรีจันทร์ จากอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวภรณ์พิมล กิจนวม จากอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา ตาสาร จากอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน

ประเภทคู่ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร คู่ A ประกอบด้วย
นายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ
นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร คู่ B ประกอบด้วย
นายธนากร ศรีสงคราม
นายธนกร นิสสัยมั่น
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย
นายภัทรชัย วรรณยศ
นายนรินทร์ โปรยทอง

ประเภทคู่หญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย
นางสาวกานดาวดี พุ่มอินทร์
นางสาวกุสุมา นาวาทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย
นางสาวกนกวรรณ ไชยสิทธิ์
นางสาวกาญจนา ภัทรเสถียรชัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย
นางสาวกัญญรักษ์ แสนยะบุตร
นางสาวณัฎฐณิชา โพชะโน

ประเภทคู่ผสม
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย
นางสาวมุกดา ศรีคราม
นายณัฐนนท์ กุศลพันธ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย
นางสาวขจีวรรณ ดวงแก้ว
นายสุทธิพงษ์ คาแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย
นางสาววันวิสาข์ ช่วยมิตร
นายณัฐพงศ์ ปิยะกาญจน์

ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
นายปรเมศวร์ ปนาทกุล
นายวุฒิชัย แซ่หลี
นายธนกฤต ปัญญาธนาศักดิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย
นายพัทธพล มูลฟู
นายณัฐวัฒน์ พันธ์ปัญญา
นายณัฐพล เดวีเลาะ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
นายชัชพิมุข วิถีพาณิชย์
นายภาวัต โสภณอภิกุล
นายเศรษฐสิริ จันทบุรี

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
นางสาวบุศรา ฐาปนะดิลก
นางสาวผุสดี ฉัตรมงคล
นางสาวภัทริฐา กาญจนศยาธร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ประกอบด้วย
นางสาวจุฑามณี แถลงกิจ
นางสาวศิรประภา แถลงกิจ
นางสาวณฤวรรณ กงเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย นางสาวสุวรรณี สุทธิวรรณ
นางสาวมธุรส กุ้ยเขียว
นางสาวสายรุ้ง ห่อทอง

ประเภททีมผสม
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง ประกอบด้วย
นายณัชพล พรมตัว
นายณัฐวุฒิ สิทธิวัง
นางสาวคริสต์มาส มหามิตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
นายศุภาชัย กิติจันทร์
นายนวพล ฐิตคุณกุลวัมนา
นางสาวนิชาภา อิ่มใจ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย
นายธนากร ชิณวงค์
นายสุทัศน์ สุขส่ง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจดี

ประเภทครู-อาจารย์
ชนะเลิศ ได้แก่ นายสุกาย เกื้อทาน จากอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายจเร มากสง จากอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายคติ ปรีชา จากอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง

รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้แก่ อาจารย์กนกวรรณ บัวคา ปัน จากอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
จากผลงาน 2 รางวัลชนะเลศิ ประเภทคู่ชาย ทีมหญิง
2 รางวัลรองชนะเลิศอนั ดับ 1 ประเภทคู่ชาย ทีมผสม
2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคลชาย และประเภททีมชาย