ผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” ประเภทคู่ผสม

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์” การแข่งขันหมากล้อม ประเภทคู่ผสม จัดแข่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (คณะศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

 

ผลการแข่งขันประเภทคู่ผสม

ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 10 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เด็กหญิงไอรัก  ฟูกูฮาระ และ นายนฤชิต  สิงห์ปี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย เด็กหญิงพิชชาภา  นิ่งกลาง และ เด็กชายพาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปาณี

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย เด็กหญิงกุลชญารัชย์  อนุประเสริฐ และ เด็กชายชนพัฒน์  สายแก้ว

เขต 5 จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย เด็กหญิงณภัทร  ด่านปิยโชคกุล และ นายโกเมท   หลวงโปธา