ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” หมากล้อม ประเภททีมชาย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทีมชายและ ทีมหญิง 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมชาย

เหรียญทอง  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

ประกอบด้วย     นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ, นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์ และนายตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วย นายรุ่งศักดิ์  โรจนาภรณ์, นายกษิดิ์เดช  มัชฌิมา และ นายชยพล  พันธเสน

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม

ประกอบด้วย นายฤทธิ์  เบญจฤทธิ์, นายลภณ  จิรโสภิณ และ นายธนพล  เตียวัฒนานนท์

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย

ประกอบด้วย นายดนย์  วงษ์ยะรา, นายเบน  วงศ์สายใจ และ เศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ