ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กชายวชิร วชิระนิเวศ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรีนยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกมัธยม

เด็กชายปวริศ จารุอำไพแสง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เด็กชายธนัตด์สิษฐ์ ลัตธานนท์

 

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา(จตุจักร,กรุงเทพมหานคร)

เด็กหญิงพิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ

เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา

เด็กหญิงช่อทิพ คำสวาสดิ์

 

ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประกอบด้วย

เด็กชายสุขกมล พีรภาพ

เด็กชายธีรธร สุรเจริญชัยกุล

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ประกอบด้วย

เด็กชายภครัช อุฑารสกุล

เด็กชายชาคริต ลิ้มรัชตามร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประกอบด้วย

เด็กชายกริน กรินชัย

เด็กชายนิปุณ พันธ์ชาญสง่า

 

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประกอบด้วย

เด็กหญิงชวนันท์ กิตติก้องนภา

เด็กหญิงนันท์นภัส จรุงจิตรประชารมย์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ประกอบด้วย

เด็กหญิงภูริชญา สาลีนุกูล

เด็กหญิงพราวชีวา ประจำบุญ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ประกอบด้วย

เด็กหญิงกชกร หนูชู

เด็กหญิงรุ่งรณิดา แซ่ตั้น

 

ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ประกอบด้วย

เด็กชายจิรภาส ภัทโรวาสน์

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ทองวณิชนิยม

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกอบด้วย

เด็กชายธนันท์รัฐ นริชภวรัญชน์

เด็กหญิงพิชามญช์ พลเดช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกอบด้วย

เด็กชายญาณวุฒิ ยุกตเวทย์

เด็กหญิงกุลรินทร์ ถิรางกูร

ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประกอบด้วย

เด็กชายจิรพงศ์ บุญศิริ

เด็กชายปณิธิ แช่มเล็ก

เด็กชายจิรัฐพล บุญศิริ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา(จตุจักร,กรุงเทพมหานคร) ประกอบด้วย

เด็กชายพีรบูรณ์ สุขท้วม

เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์เจริญฤทธิ์

เด็กชายพัทธนันท์ รุ่งรันต์วรกิตต์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกอบด้วย

เด็กชายชยาพันธ์ โชคฤทธิ์ผานนท์

เด็กชายศุภกร เทพารักษ์ษณากร

เด็กชายเยฟู หลิน

 

ประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ประกอบด้วย

เด็กหญิงปารมิตา สุธีรัตน์

เด็กหญิงสิรีปราชญ์ พันธุ์เจริญ

เด็กหญิงศุภิสรา เพียรช่าง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนชลกันยานุกูล ประกอบด้วย

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทองวณิชนิยม

เด็กหญิงปุญญตา ทรัพย์พิพัฒนา

เด็กหญิงธัญชนก ปานผดุง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ประกอบด้วย

เด็กหญิงชญาภา รัชตชัยยศ

เด็กหญิงอรกัญญ์ญาณ์ ฉัตรชัยพลรัตน์

เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง

 

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย

เด็กชายศศิณัฎฐ์ อินต๊ะสงค์

เด็กชายศุภวิชญ์ เหล่าศรีนาท

เด็กหญิงสิริลภัส เหล่าศรีนาท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแห่ง (ฝ่ายมัธยม) ประกอบด้วย

เด็กชายจรูญศักดิ์ สารพิมพา

เด็กชายเตชินท์ ศรีคุ้ม

เด็กหญิงเอกจิต ควรผดุง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (จตุจักร,กรุงเทพมหานคร) ประกอบด้วย

เด็กชายติณห์ธนา เหลืองประเสริฐ

เด็กชายธิติทัศน์ เหลืองประเสริฐ

เด็กหญิงศรทิพย์ เหลืองประเสริฐ

คะแนนรวมทีมหญิง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

คะแนนรวมทีมชาย โรงเรียนเทพศิรินทร์