ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน – นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ชนิดกีฬาหมากล้อม

กีฬาหมากล้อมแข่งขันทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมผสม, ทีมชาย และทีมหญิง

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 เทียนนกแก้วเกมส์

ประเภทคู่ชาย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 4 ขอนเเก่น

นายอัฏฐวัฒน์ สิริเฉลิมกุล

นายกษิดิส สุขทะเล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

เด็กชายโชคภูมิชัย อาจกําชัย

นายภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล

ชนะเลิศ ได้แก่เขตการเเข่งขันที่ 2 ชลบุรี

เด็กชายพรรษชล บุญพลอย

นายสรรเพชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

ประเภทคู่หญิง

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงพิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์

นางสาวพิมมาดา ศรีสุข

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 2 ชลบุรี

เด็กหญิงศรัณย์พร เกียรติกูลขจร

เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์

ชนะเลิศ ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 3 นครราชสีมา

เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง

เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ

 

ประเภทคู่ผสม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 4 ขอนเเก่น

นางสาวกุลชญารีย์ อนุประเสริฐ

เด็กชายชนพัฒน์ สายแก้ว

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปลอดในเมือง

เด็กชายกริน กรินชัย

ชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

นางสาวนภัทร มั่นเจริญ

เด็กชายจรูญศักดิ์ สารพิมพา

ประเภทบุคคลชาย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 2 ระยอง

นายณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 8 ภูเก็ต

เด็กชายวิญ เกตุนิ่ม

ชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

เด็กชายอคิรา นุ้ยบุตร

ประเภทบุคคลหญิง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 3 นครราชสีมา

เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 7 นครปฐม

นางสาวจิราภา เกียรติกูลขจร

ชนะเลิศ ได้แก่เขตที่ เขตการเเข่งขันที่ 2 ชลบุรี

เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ อินต๊ะสงค์

 

ประเภททีมผสม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 4 ขอนแก่น

นางสาวกุลชญารัชย์ อนุประเสริฐ

นายอัฏฐวัฒน์ สิริเฉลิมกุล

เด็กชายชนพัฒน์ สายแก้ว

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 10 กรงเทพมหานคร

เด็กหญิงปารมิตา สุธีรัตน์

เด็กชายชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล

เด็กชายติณณภพ วรวิชาน

ชนะเลิศ ได้แก่ เขตการเเข่งขันที่ 2 ชลบุรี

เด็กหญิงศุภศรา กวีวัฒนถาวร

เด็กชายวรีวิชญ์ กวีวัฒนถาวร

นายธนพงษ์ พงษ์เพียร

ประเภททีมชาย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 4 อุดรธานี

เด็กชายปัญญ์ ล้วนวิเศษ

เด็กชายศลา อนันต์พูนผล

นายแท่นทอง ทองบน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี

นายสรรเพชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

นายธนพงษ์ พงษ์เพียร

นายกฤตภัค ทองเนื้ออ่อน

ชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

นายภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล

เด็กชายอคิรา นุ้ยบุตร

เด็กชายชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล

ประเภททีมหญิง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 3 นครราชสีมา

เด็กหญิงสุธีรา ลิ้มรัชตามร

เด็กหญิงชญาภา รัชตชัยยศ

เด็กหญิงอรกัญญ์ญาณ์ ฉัตรชัยพลรัตน์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่เขตการแข่งขันที่ 2 ชลบุรี

เด็กหญิงศรัณย์พร เกียรติกูลขจร

เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร

เด็กหญิงปิญช์นัชชา พราหมณ์พุฒิคุณ

ชนะเลิศ ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงปารมิตา สุธีรัตน์

นางสาวจิดาภา วัชระมโนกานต์

เด็กหญิงไอรัก ฟูกูฮาระ

นักกีฬาดีเด่นชายได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

เด็กชายอคิรา นุ้ยบุตร

นักกีฬาดีเด่นหญิง ได้แก่ เขตการศึกษาที่ 2 ชลบุรี

เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ อินต๊ะสงค์

ผู้ฝึกสอนดีเด่นชาย ได้แก่ เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร

นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร

ผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง ได้แก่ เขตการศึกษาที่ 2 ชลบุรี

นายจิตตบุณ มูลอ้อม