ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดการแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.สีลม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

 

เรียนเชิญผู้ที่สนในสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561 แบ่งออกเป็น 3 รุ่น  คือ ระดับฝีมือ 1 ดั้ง, ระดับฝีมือ 2 ดั้ง, ระดับฝีมือ 3 ดั้ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

หมายเหตุ: การแข่งขันรายการนี้มีคะแนน GAT Point / หากมีผู้สมัครในแต่ละรุ่นเกินจำนวน ในส่วนที่เกิน ทางสมาคมจะพิจารณาให้เป็นสำรองตามลำดับในการสมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 – จะต้องมีฝีมืออยู่ในระดับ 1ดั้ง, 2ดั้ง, 3ดั้ง เท่านั้น และจะต้องมีรายชื่ออยู่ในทำเนียบดั้งของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

– (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เฉพาะในรุ่นฝีมือของตนเองเท่านั้นโดยยึดตามทำเนียบดั้งของสมาคมฯ )

 

สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันและตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่…คลิก!

 

***กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือขึ้นสู่ดั้งเพชร พ.ศ.2560

รางวัล

  • นักหมากล้อมที่ติดอันดับ 20% แรกของแต่ละรุ่น จะได้รับตำแหน่งเป็นดั้งเพชรในทำเนียบดั้งของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
  • ใบเซอร์ดั้งเพชร
  • GAT Point

กฏ-กติกา การการแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561
1. แยกการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1ดั้งล้วน กลุ่ม 2ดั้งล้วน และกลุ่ม 3ดั้งล้วน อ้างอิงตามทาเนียบดั้งของสมาคมฯ
2. แต่ละกลุ่มจะจัดการแข่งขันในระบบ swiss pairing system จานวน 4 รอบ
3. แข่งขันแบบ even game กระดาน19×19 โคมิ 6.5 คะแนน Basic Time ฝ่ายละ 45 นาที
4. เมื่อแข่งขันครบ 4 รอบแล้ว ให้ผู้ที่ได้อันดับสูงสุด 20%แรกของจำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละกลุ่ม ได้รับการเลื่อนระดับขึ้นสู่ “ดั้งเพชร”ของระดับดั้งนั้นๆ
5. ให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับ GAT Point ตามระเบียบข้อปฏิบัติสมาคมฯ เรื่อง กฏเกณฑ์การให้คะแนนGAT Point พศ.2558

ระเบียบข้อปฏิบัติอื่นๆ
1.หมากที่สัมผัสกระดานแล้ว แม้ยังไม่ปล่อยมือ ก็ห้ามเปลี่ยนตำแหน่ง
2. ผู้ทำให้เม็ดหมากบนกระดานเคลื่อนที่ จะต้องจัดกลับมาสู่สภาพเดิม โดยได้รับคำยินยอมจากคู่แข่ง มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้
3. กรณีต้องการประท้วง ต้องหยุดนาฬิกาขณะที่ยังมีเวลาเหลืออยู่
4. กรณีที่รูปเกมมีลักษณะที่ชัดเจน ว่าฝ่ายหนึ่งชนะแน่นอนแล้ว แต่ผู้เล่นอีกฝ่ายจงใจใช้เงื่อนความได้เปรียบทางด้านเวลาให้เป็นประโยชน์ ให้ผู้แข่งขันขอหยุดเวลา และขอรับตัดสินชี้ขาดจากกรรมการ และเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่น การตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
5.. การจบเกมคือ เมื่อฝ่ายหนึ่งคิดว่าจบแล้วให้บอก  “ผ่าน” ถ้าอีกฝ่ายบอก “ผ่าน” ด้วยให้ถือว่าเกมจบลง ถ้าอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยสามารถเดินหมากต่อได้ หากเป็นไปตามในกรณีข้อ 4 ให้ใช้กฎตามที่ข้อ 4 กล่าวไว้ แต่ถ้าฝ่ายที่ บอก “ ผ่าน” ก่อน ปล่อยให้เวลาหมดลงโดยไม่ยอมหยุดเวลา หรือเรียกกรรมการ จะถือว่าฝ่ายนั้นเป็นผู้แพ้เวลาในทันที ในกรณีที่สองฝ่ายบอกผ่านแต่รูปเกมยังไม่จบดีและไม่สามารถนับคะแนนได้ กรรมการมีสิทธินับคะแนน หรือให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันต่อไปได้
6. คำว่า “ จบเกม” คือ ผู้เล่นสองฝ่ายเดินไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ในเรื่องของขนาดพื้นที่ นั่นคือเหลือแต่เขตฉนวนหรือจุดดาเมะในภาษาญี่ปุ่น แต่ในกรณีที่เมื่อวางหมากในเขตฉนวนประชิดติดกันแล้ว อีกฝ่ายยังสามารถเดินหมากจับกินฝ่ายตรงข้ามได้ แบบนั้นถือว่ายังไม่จบเกม ยังมีผลสัมพันธ์กับการแพ้ด้วยเวลาอยู่

กาหนดการการแข่งขันหมาล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561
CP TOWER ห้อง 1111 A-B

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
08.00 – 08.30     พิธีเปิด โดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
08.30 – 10.10       การแข่งขันกระดานที่ 1
10.20 – 12.00       การแข่งขันกระดานที่ 2
12.00 – 13.00       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.40       การแข่งขันกระดานที่ 3
14.50 – 16.30        การแข่งขันกระดานที่ 4
16.30 – 17.00       พิธีปิดการแข่งขัน

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แผนที่สถานที่จัดแข่งการแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 2/2561