Displaying 1 - 38 of 38
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือ สมัครแข่งรายการ สมัครแข่งรายการ
นาย พีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์ 2d   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
นาย พชร เทศวัง 2 ดั้ง   กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"
ด.ช. พุทธิโชติ ภรณวลัย 1 ดั้ง   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
ด.ช. ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 4 Dan   กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"
นาย ไชยกานต์ กาญจนศิลป์ 1 ดั่ง   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
ด.ช. ชัยนันท์ จีระศิริ 2 ดั้ง*   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
นาย สิริเทพ เฉิน 4 DAN   กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"
นาย เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ 1 ดั้ง   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
นาย ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย 2 ดั้ง   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
นาย คริษฐ์ เอกบวรภาค 1 Dan   กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"
ด.ช. ศิวกร เชาว์เลิศเสรี 1 DAN*   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
ด.ช. อครพล บุญกล่ำ 1 DAN   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
ด.ช. ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย 1 DAN*   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
ด.ช. ปวรุตน์ คำนึงวุฒิ 1 DAN   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
ด.ช. ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย 1 DAN*   กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"
ด.ช. ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 1 DAN   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
ด.ญ ณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์ 4คิว กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"  
ด.ช. ภาคย์ คณิตวรานันท์​ 1 ดั้ง   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
ด.ช. ภาคย์ คณิตวรานันท์​ 1 ดั้ง   กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''
ด.ช. ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 2 ดั้ง* กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''  
ด.ช. วรท ตัณพิสุทธิ์ 2 Dan* กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''  
ด.ญ ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูาภ 3 คิว กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''  
ด.ช. ติณณ์​ โภชนพันธ์ 1 ดั้ง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''  
ด.ช. วศินภัทร์ โตมงคล 2D กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"  
ด.ช. พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 3ดั้ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"  
นาย นิติเทพ สังสวน 1d กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''  
นางสาว กษิรา เสนารัตน์ 4 คิว ทั้งสองรายการ (เฉพาะนักกีฬาหญิง)  
นางสาว มัชฌิมา ขวัญใจ 1 ดั้ง ทั้งสองรายการ (เฉพาะนักกีฬาหญิง)  
นาย วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 3 ดั้ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"  
นางสาว ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล 4 คิว กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''  
ด.ช. ปวริศ จารุอำไพแสง 1 ดั้ง* กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''  
ด.ญ วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 2 ดั้ง* ทั้งสองรายการ (เฉพาะนักกีฬาหญิง)  
นาย นฤชิต สิงห์ปี 1ดั้ง* กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''  
นาย ปัญญกร เหมรัตนากร 3D กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"  
นาย ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 3 ดั้ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"  
นางสาว ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 1ดั้ง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ''นครสวรรค์ศึกษาเกมส์''  
ด.ญ ไอรัก ฟูกูฮาระ 1 ดั้ง ทั้งสองรายการ (เฉพาะนักกีฬาหญิง)  
นาย วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 5d เพชร กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์"  
Displaying 1 - 38 of 38