ประกาศคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ

เข้าแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ณ จังหวัดตราด และ

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์

กรุงเทพฯ จัดคัดตัวแทนนักกีฬาเยาวชนกรุงเทพเข้าแข่ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดตราด และ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15-23 มกราคม 2563

 

กติกาการสมัคร (สำคัญมาก !!!) ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ

คัดตัวแทนรายการละ 12 คน แบ่งเป็น

-ผู้ชาย 6 คน

-ผู้หญิง 6 คน

กรณีที่อันดับ 6 และ 7 ชนะจำนวนกระดานเท่ากัน ให้ตัดสินผลจากกระดานที่เจอกันก่อน ถ้าไม่เคยเจอกันให้แข่งใหม่ระหว่างอันดับ 6 และ 7

การแข่งขันใช้ระบบ Swiss system โคมิ 6.5 แต้ม เวลาฝ่ายละ 45 นาที

คุณสมบัติ

–อายุไม่เกิน 20 ปี–

  1. สามารถเข้าฝึกซ้อมตามที่ผู้ควบคุมทีมกำหนดได้
  2. นักกีฬาที่จะสามารถคัดตัวได้ ต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
    2.1. นักกีฬาชายเลือกคัดตัวได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
    2.2 นักกีฬาหญิง สามารถสมัครลงได้ทั้งสองรายการ หากผู้สมัครไม่ครบ 6 คน ในแต่ละรายการ นักกีฬาหญิงที่มีฝีมือระดับ 1-4 คิว (ผ่านวัดระดับฝีมือจากชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยหรือ มีอาจารย์ระดับดั้งในสมาคมรับรอง) สามารถลงแข่งคัดตัวจากจำนวนที่ขาดได้
  3. นักกีฬาที่สมัครคัดตัวไปแข่ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬากรุงเทพแล้ว
  4. นักกีฬาที่สมัครคัดตัวไปแข่ง กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ ต้องเรียนสถานศึกษาในกรุงเทพฯ

–หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562– ก่อนเวลา 19.00 น.

เอกสารสำหรับสมัครเป็นตัวแทนนักกีฬา (กรณีคัดตัวติด) มีดังนี้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 6 ใบ (เซ็นรับรองชื่อตัวบรรจง “ว่าใช้ในการเป็นนักกีฬาหมากล้อมจังหวัดกรุงเทพ”)

 

กำหนดการคัดตัวนักหมากล้อมเยาวชนกรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่  21 กรกฎาคม  2562

ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

09.00 – 10.30 น.                                  การแข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 12.15 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 2

12.15 – 13.15 น.                                    รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 16.30 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 4

16.45 – 18.15 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามีผู้สมัครคัดตัวแทนเกิน 16 คน)