บุคลากรและคณะทำงาน

บุคลากรและคณะทำงาน

(กิจกรรมและการแข่งขัน)

ดิษฐพร ดีวัฒนกุล ดิษฐพร ดีวัฒนกุล

รุ่งทิวา เตชะรุ่งทิวา เตชะ

ธนกร วราสินธุ์ธนกร วราสินธุ์ ศุภสิทธิ์ วินัยธรรมเจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม

วีระบุทร ศรีเพ็ชรวีระยุทธ ศรีเพ็ชร

ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา ศราวุธ กัญญาศราวุธ กัญญา

อนุสรณ์ ยวนกลาง (ต้น)อนุสรณ์ ยวนกลาง

พิชานนท์ ทรงวัฒนะกำจร (พีท)พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร        เสฎฐวุฒิ  คำเสือ

 

(เว็บไซต์)

ทศพร อินทสรทศพร อินทสร ดุษฎี นราวีรวุฒิดุษฎี นราวีรวุฒิ

(สิทธิประโยชน์)

กมล สันติพจนากมล สันติพจนา หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุลหฤษฎ์  ก่อสวัสดิ์วรกุล ปภาวิน อินทนันท์

(หมากล้อมต่างประเทศ)

คณิน ฉัตรชยานุสรณ์