หมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์สุรีย์  สถิรางกูร  ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยภาคกลาง เป็นประธาน และ คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเหรียญรางวัล โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

IMG_8672 IMG_8676

IMG_8678 IMG_8701

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”

ประเภทคู่ชาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ชาย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย      นายโอฬาร   โรจนะบุรานนท์
นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ชาย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
ประกอบด้วย      นายเศรษฐพงษ์  อภิมงคลเลิศ
นายไชยภัทร    พงษ์ประยูร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคู่ชาย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย      นายสิทธิชัย   ยอดชลูด
นายดนัย   สุวัชรา
รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ชาย ได้แก่ จังหวัดนสุพรรณบุรี
ประกอบด้วย      นายพีรพัฒน์    เพิ่มสุวรรณเจริญ
นายวรวัฒน์     ธนพัฒน์โสภณ

IMG_8754 IMG_8740

ประเภทคู่หญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่หญิง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย      นางสาวเขมณัฎฐ์   เจริญวรสกุล
นางสาวอิสรีย์   มหภาคโสภณพิศาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่หญิง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย      นางสาวปรภาว์    สุเมธเชิงปรัชญา
นางสาวพลอยประกาย    ภูศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคู่หญิง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย      นางสาวจุฑาเมตต์   จารุรัชตพันธ์
นางสาวมธุภาณี    อุ่นศิวิไลย์
รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่หญิง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย      นางสาวอนงค์   เชิดชูชัยไพบูลย์
นางสาวญาณกร  อนุศิริ

IMG_8747 IMG_8755

 

 

ประเภทคู่ผสม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกอบด้วย      นางสาวธัญญารัตน์  โรจน์มนัสชัย
นายกมล  สันติพจนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย      เด็กหญิงธัญชนก  อัครลาภ
นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคู่ผสม ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย      นางสาวกรองกมล  เมฆหมอก
นายกฤษฎิ์    แจ่มขจรเกียรติ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย      นางสาวภัทราพร   อรุณไพจิตรา
นายณัฐกฤษณ์  เตชะอำนวยวิทย์

 

IMG_8799 IMG_8921

 

ประเภทบุคคลชาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย      นายธีระ   รุ่งเรืองทวีพงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย      นายธนพล    เตียวัฒนานนท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย      นายนราวิชญ์    พงศ์กิจวรสิน

รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกอบด้วย      นายวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ

 IMG_8923 IMG_8925

ประเภทบุคคลหญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย      นางสาวญาณกร  อนุศิริ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย      เด็กหญิงวณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย      นางสาวภัทราพร  อรุณไพจิตรา

รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่หญิง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย      นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์

 IMG_8925 IMG_8926

 

ประเภททีมผสม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมผสม ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย      นายตรัยพัทธ์   วุฒิบวรนันท์
นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ
นางสาวอนงค์    เชิดชูชัยไพบูลย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมผสม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย      นายพีรสิชฌ์    วรนันท์ศิริ
นายเชาวน์    เจริญสมสมัย
นางสาวณวิภู  รัตนนิตย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมผสม ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย      นายนธีทร   บลอมฟิลด์
นายพัฒนะ  แฉ่งสูงเนิน
นางสาวปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมผสม ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม

ประกอบด้วย      นายฤทธิ  เบญจฤทธิ์
นายณัฐกฤษณ์  เตชะอำนวยวิทย์
นางสาวจุฑาเมตต์          จารุรัชตพันธ์

 IMG_8928 IMG_8929

ประเภททีมชาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมชาย ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกอบด้วย      นายวรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ
นายกมล   สันติพจนา
นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมชาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย      นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
นายนราวิชญ์  พงศ์กิจวรสิน
นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมชาย ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย      นายฤทธิ  เบญจฤทธิ์
นายณัฐกฤษณ์  เตชะอำนวยวิทย์
นายธนพล เตียวัฒนานนท์

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย      นายตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์
นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ
นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์

IMG_8930 IMG_8817

ประเภททีมหญิง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมหญิง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย      เด็กหญิงภิญญาดา  ศรอารา
นางสาวรมย์ชลี  ชูตระกูล
นางสาวปรภาว์   สุเมธเชิงปรัชญา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมหญิง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกอบด้วย      นงสาวธัญญารัตน์  โรจน์มนัสชัย
นางสาวจงกล   สุขจำนงค์
นางสาวจินต์จุฑา  สุขสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมทีมหญิง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย      นางสาวกรองกมล เมฆหมอก
นางสาวอนงค์  เชิดชูชัยไพบูลย์
นางสาวญาณกร  อนุศิริ

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย      นางสาวมธุภาณี  อุ่นศิวิไลย์
นางสาวอัญวีณ์   จิระอรุณเกียรติ
นางสาวภัทราพร  อรุณไพจิตรา

 

นักกีฬาชายดีเด่น ได้แก่  นายณัฐกฤษณ์    เตชะอำนวยวิทย์             จากจังหวัดมหาสารคาม

นักกีฬาหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวภัทราพร  อรุณไพจิตรา                 จากจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ฝึกสอนนักกีฬาชายดีเด่น ได้แก่ นายทบภณ นาคะพงษ์                  จากจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ฝึกสอนนักกีฬาหญิงดีเด่น ได้แก่ นายธนกร นาคะพงษ์                  จากจังหวัดมหาสารคาม