สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันหมากล้อมในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 -​29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 100 คน จาก 35 สถาบัน


ประเภททีมผสม
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.  นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์
2.  นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
3.  นายนัฐสิทธิ์ บุญมา
4.  นางสาวสาวิตรี จูฑะสุวรรณศิริ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.  นายสรวิศ กิ่งเเก้ว
2.  นายธเนศ เชื้อบุปผา
3.  นายปฏิภาณ ด่านดี
4.  นางสาวจิรัสญานันท์ พัฒนะราม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1.  นายเจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม
2.  นายเสฎฐวุฒิ คำเสือ
3.  นางสาววรวรรณ สุขชื่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.  นายวิชญ์  เสวตรวิทย์
2.  นายบรรณสรณ์  ครองยั่งยืน
3.  นายพลวุฒิ  ทรงสุข
4.  นางสาวอิสรีย์  มหภาคโสภณพิศาล

ประเภทคู่ชาย
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.  นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
2.  นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
3.  นายสัจจพร ปัญญาคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์
1.  นายธีรพัฒน์ สันตติอนันต์
2.  นายตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์
3.  นายอนุรุธ บุณยะวุฒกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.  นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน
2.  นายกวินดิษย์  รักแต่งาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.  นายกฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ
2.  นายศิวกร พิศุทธิ์วงศ์
3.  นายนทกฤช อิสสมกร

ประเภทคู่หญิง
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1.  นางสาวศศพร จอมหงษ์
2.  นางสาวอรุณกร ประทุมวัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1.  นางสาวสุมัตรา หมัดละ
2.  นางสาวชไมพร ชูเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.  นางสาวอารยา สิริยะเสถียร
2.  นางสาวภัคจิรา เจริญวัฒนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.  นางสาวศิวพร มะยะเฉียว
2.  นางสาวพีรภรณ์ เหมือนเสมอใจ
3.  นางสาวเพชราภรณ์ ขวัญเมือง

ประเภททีมชาย
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.  นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
2.  นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
3.  นายสรวิศ กิ่งเเก้ว
4.  นายธเนศ เชื้อบุปผา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.  นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์
2.  นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
3.  นายธีรพัฒน์ สันตติอนันต์
4.  นายตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.  นายเปรม เทียวมงคล
2.  นายชนาธิป  อาจอาษา
3.  นายธเนศร์ สระวาสี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.  นายศิวกร พิศุทธิ์วงศ์
2.  นายนนทกฤช อิสสมกร
3.  นายศุภกิตต์ คงแก้ว

ประเภทบุคคลชาย
รางวัลชนะเลิศ
นายกฤษฎิ์  แจ่มขจรเกียรติ   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คนที่ 1
นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คนที่ 2
นายสิทธิชัย ยอดชลูด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประเภททีมหญิง
รางวัลชนะเลิศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.  นางสาวจินต์จุฑา  สุขสุวรรณ
2.  นางสาวอิสรีย์  มหภาคโสภณพิศาล
3.  นางสาวรมย์ชลี  ชูตระกูล
4.  นางสาวภัคจิรา  เอิบกิตติสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1.  นางสาววรวรรณ สุขชื่น
2.  นางสาวจุฑาทิพย์ เพ็ชรสุวรรณ
3.  นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชรสุวรรณ
4.  นางสาวอรนุช เจริญวงศ์วรกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.  นางสาวศิวพร มะยะเฉียว
2.  นางสาวพีรภรณ์ เหมือนเสมอใจ
3.  นางสาวเพชราภรณ์ ขวัญเมือง
4.  นางสาวชลลดา เย็นสำราญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.  นางสาวศินีนารท อาจารีพิพัฒน์
2.  นางสาวอารยา สิริยะเสถียร
3.  นางสาวภัคจิรา เจริญวัฒนา

ประเภทบุคคลหญิง
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอรุณกร ประทุมวัน    มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวศศพร จอมหงษ์  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คนที่ 1
นางสาวสุมัตรา หมัดละ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คนที่ 2
นางสาวพรสินี สุขชื่นฤทัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี