การแข่งขันหมากล้อม MEIJIN JUNIOR THAILAND 2020 รอบคัดเลือก

การแข่งขันหมากล้อม MEIJIN JUNIOR THAILAND 2020 รอบคัดเลือก

การแข่งขันหมากล้อม MEIJIN JUNIOR THAILAND 2020 เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อเฟ้นหานักหมากล้อม 16 คน ในแต่ละดิวิชั่น เข้าไปแข่งขันในรอบชิงต่อไป พิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก คุณโตมร จันทรา เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและผู้จัดการทั่วไป บริษัท (มหาชน) ซีพี ออลล์ เป็นประธาน ทำ แข่งขันวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1111A – 1111B

 

 

รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในรอบชิง MEIJIN JUNIOR THAILAND 2020

Low Age Division 2020
โชคภูมิชัย อาจกำชัย 1dan
ปภังกร พงษ์เดช 1dan
เตชธร สุขประวิทย์ 1kyu
ณัฐศศิตา แสงงาม 1dan
จรูญศักดิ์ สารพิมพา 1dan
ภัทรวดี กุศลานุคุณ 1dan
ปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล 1dan
ปารมิตา สุธีรัตน์ 2kyu
ต้นหนาว ชวกิจศิริ 6kyu
ธีรวัฒน์ เอี่ยมเจริญชัย 1kyu
อคิรา นุ้ยบุตร 3dan
ไอรัก ฟูกูฮาระ 2dan
พิรอาชว์ สิทธิจัตวัฒน์ 2dan
จิรัฏฐ์ วชิระเธียรชัย 2dan
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 4dan
ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล 2dan

Middle Age Division 2020 รอบจริง

ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ 2dan
พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์ 1dan
กฤษฎิ์ เกศวา 1dan
พิชญุตม์ ปรุงสิน 1dan
พาสิษฐ์ ลิมป์ปัทมปาณี 1dan
คุณัชญ์ ประทีปวรกุล 2kyu
กฤตภัค ทองเนื้ออ่อน 1dan
ปารมี สุธีรัตน์ 2dan
พิชชาภา นิ่งกลาง 1dan
ปรินทร์ หวังพิชญสุข 1dan
นฤสรณ์ ต่อทวีทรัพย์ 1dan
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 4dan
ติณณ์ โภชนพันธ์ 3dan
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 3dan
ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี 3dan
พงศกานต์ ศรอารา 5dan

UPPER Age Division 2020 รอบจริง

กัมปนาท สุนทรธรรม 2dan
ปัณณภัท อิทธิสกุลชัย 2dan
ษาวารี พันธเสน 3dan
ต้นธาร สายคำทอน 1dan
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 3dan
ต้นธรรม์ สายคำทอน 1dan
อัครพล บุญกล่ำ 2dan
ชยทัต สุวรรณเกต 1dan
ธนพงษ์ พงษ์เพียร 2kyu
พรรษกร บุญพลอย 1dan
ธรรศธรรม เอื้อกูลวราวัตร 3kyu
ปัญญา เจนพิทักษ์ 1dan
ฎิยะพัฒน์ พรหมเต็ม 1kyu
เผยเจีย เจิ้ง 4dan
สิริเทพ เฉิน 4dan
ภิญญาดา ศรอารา 4dan