การแข่งขันกีฬาหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2017

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ห้องเรียนขงจื่อ World Pair GO Association และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2017 ขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ณ หอประชุมใหญ่ วันที่ 13 มีนาคม 2559 มีนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมกาารแข่งขันทั้งสิ้น 40 คู่ 80 คน

 

 

 

 

 

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship เป็นการแข่งขันของนักกีฬาหมากล้อมเยาวชนคู่ (หญิง – ชาย) อายุไม่เกิน 19 ปี (นับตามปี พ.ศ.) แข่งขันร่วมกัน โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น โดยรุ่น Sweet Teen Division” คือผู้เล่นเยาวชนอายุตั้งแต่ 13-19 ปี และรุ่น “Pre-Teen Division” สำหรับผู้เล่นเยาวชนอายุ ไม่เกิน 12 ปี

 

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก กล่าวต้อนรับ : ม.อภินพ การุณยเลิศ ผจก.ห้องเรียนขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน และ คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ม.อภินพ การุณยเลิศ ผจก.ห้องเรียนขงจื่อ ฝ่ายไทย, Mrs.Liu Yan Li ผจก.ห้องเรียนขงจื่อ ฝ่ายจีนให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

ผลการแข่งแพร์โกะ Sweet Teen Pair Go Championship 2017

ประเภท Sweet Teen Division Pair Go

เด็กชายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กชายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม เด็กหญิงภูริชญา โสลันดา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กชายเคนบุน ทานิกุชิ เด็กหญิงฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 เด็กชายสุวิจักขณ์ บางม่วง นางสาวเขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 เด็กชายพนธกร ทาปทา เด็กหญิงเปมิกา ทาปทา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 เด็กชายชัญญชิต สันประเสริฐ เด็กหญิงศิริวรรณ ประธาน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 6 นายดาราพงษ์ เทียบสม เด็กหญิงณัฐชยา สราญฤทธิไกร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 7 เด็กชายจิรายุ ขุนรักษ์ เด็กหญิงเจติยา ขุนรักษ์

ประเภท Pre-Teen Division Pair Go

เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ

รางวัลชนะเลิศ เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา เด็กหญิงภัทรวดี กุศลานุคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กชายติณณ์ โภชนพันธ์ เด็กหญิงไอรัก ฟูกูฮาระ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เด็กชายวรท ตัณพิสุทธิ์ เด็กหญิงวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 เด็กชายพุทธิโชติ ภรณวลัย เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 เด็กชายจรูญศักดิ์ สารพิมพา เด็กหญิงปาณิสรา พรหมเต็ม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 เด็กชายธนกร โรจน์วีระ เด็กหญิงสุชานันท์ โสลันดา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 6 เด็กชายชนาธิป สามลทสุทธิ เด็กหญิงพิชชาภา นิ่งกลาง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 7 เด็กชายพีรดนย์ เปรมพรวิพุธ เด็กหญิงรณิดา เปรมพร

ชมภาพการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship 2017