รับสมัคร Women GO Championship 2021

 

การแข่งขันหมากล้อมหญิงในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. ประเภท Dan ระดับฝีมือ 1 Dan ขึ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน)
  2. ประเภท High Kyuระดับฝีมือ 1-4 Kyu (จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)
  3. ประเภท Low Kyuระดับฝีมือ 5-8 Kyu (จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)*** การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ยึดระดับฝีมือ ณ วันและเวลาที่ทำการปิดรับสมัครเท่านั้น

กติกาการแข่งขัน

การประมวลผล : ใช้ระบบ Swiss System ด้วยโปรแกรม MacMahon

การจัดอันดับ : ให้เรียงตามลำดับดังนี้ จำนวนกระดานที่ชนะ(Point) > SOS > SOSOS > Head to head >อันดับของผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ผู้เล่นชนะมาที่ไม่ซ้ำกัน

การเลือกสีหมาก : เสี่ยงทายสีหมาก (Nigiri)

การนับแต้ม : แบบญี่ปุ่น

แต้มต่อ (Komi) : 6.5 คะแนน

เวลาในการแข่งขัน : เวลาหลัก (Main Time) :ฝ่ายละ 30 นาที Byo-Yomi : 10 วินาที 3 ครั้ง

การมาไม่ทันเริ่มการแข่งขันรอบแรก :ทำการถอดออกจากการแข่งขัน

การมาสายในการแข่งขันแต่ละรอบ : หากมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้นๆ ทันที (ไม่รวมรอบที่ 1)

การถอนตัว : ต้องแจ้งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.
*การถอนตัวโดยไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ปรับคะแนน GAT Point ตามจำนวนรอบการแข่งขันรอบละ 6.7 คะแนน

การประท้วงกรณีคู่แข่งทำผิดกติกาหรือประสบปัญหาระหว่างแข่งขัน : ให้กดหยุดนาฬิกา (ถ้ามี) และยกมือเรียกกรรมการทันที ห้าม! ดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่ากรรมการจะเข้ามาดำเนินการ

การประท้วงการลงผลการแข่งขันผิดพลาด: ให้ทำการประท้วงก่อนเริ่มการแข่งขันรอบต่อไป มิฉะนั้นจะถือว่าผลการแข่งขันที่ลงไว้เป็นผลที่ถูกต้อง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*** ผลการจัดอันดับที่ได้จากการแข่งขันในรุ่น Dan จะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันหมากล้อมในระดับนานาชาติประเภทบุคคลหญิง โดยมีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

 

รางวัลประเภท Dan

รางวัลชนะเลิศ                       ถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศ (ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท)

างวัลชมเชย                         ใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย(สำหรับผู้ที่แพ้ไม่เกิน 1 กระดาน)

 

รางวัลประเภท High Kyu

รางวัลชนะเลิศ                       ถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศ และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย                         ใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย (สำหรับผู้ที่แพ้ไม่เกิน 1 กระดาน)

 

รางวัลประเภท Low Kyu

รางวัลชนะเลิศ                       ถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศ และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย                         ใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย (สำหรับผู้ที่แพ้ไม่เกิน 1 กระดาน)

 

สถานที่จัดการแข่งขัน : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

08.30 – 09.00 น.                   ชี้แจงกฏ กติกา การแข่งขัน

09.00 – 10.30 น.                   แข่งขันกระดานที่ 1

10.30 – 12.00 น.                   แข่งขันกระดานที่ 2

12.00 – 13.00 น.                   พักกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                   แข่งขันกระดานที่ 3

14.30 – 16.00 น.                   แข่งขันกระดานที่ 4

16.00 – 17.30 น.                   แข่งขันกระดานที่ 5

17.30 – 18.00 น.                   พิธีมอบรางวัล

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สมัครรุ่นดั้ง : https://forms.gle/EVFk6m4MEPEHXsyG9
สมัครรุ่นไฮคิว : https://forms.gle/JatgWEboEBpS1G8F7
สมัครรุ่นโลวคิว :  https://forms.gle/RJEKCUjBFY9fxMdq5

ประกาศรายชื่อ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JuMSvWmeT0h7GgXZ4_P4a6-XfOR8og96mHkyZMj58CY/edit?usp=sharing