The Four Seas Cup Hong Kong International University Student WeiQi Competition (คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา)

The Four Seas Cup Hong Kong International University Student WeiQi Competition

คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมการแข่งขันแบบทีม ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฏาคม 2567 โดยการคัดเลือกตัวแทนฯจะจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแข่งขันคัดตัว
– นักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน (ค่าตั๋วเครื่องบิน)
– เจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าเดินทางในระหว่างการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
– ถือสัญชาติไทย
– มี Passport เพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
– มีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี-โท
– สามารถเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตามวันและเวลาที่จะกำหนดในภายหลังได้

รูปแบบการแข่งขันคัดตัว
จับคู่การแข่งขันด้วยโปรแกรม MacMahon โดยทำการแข่งขันด้วยระบบแพ้คัดออก (Single Elimination) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจำนวน 3 ท่าน โดยผู้ที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศจะทำการแข่งขันเพิ่มอีก 1 รอบพร้อมกับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงอันดับที่ 3
เวลาในการแข่งขัน Main Time 60 นาที ไม่มี Byo-Yomi
Komi 6.5 แต้ม

กำหนดการแข่งขันคัดตัว
วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567
08.45 น. รายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
(หากมาไม่ทันเวลาจะถูกตัดชื่อออกและมีบทลงโทษตามที่สมาคมฯ กำหนดไว้)
08.50 น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 1
11.00 น. พักกลางวัน
13.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 2
15.30 น. การแข่งขันกระดานที่ 3
18.00 น. การแข่งขันกระดานที่ 4

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

สมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePuHEXClXGWC1hvUJQ4-spijehuVr_OehNyfjsjqSOrr2yVQ/viewform?usp=sharing
ตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iurEMNxf_40IjTB99S5SCE4JawEsHBzbCDqc7A-vuig/edit?usp=drive_link