Si Racha – Thailand JuniorGO 2022

การแข่งขันหมากล้อม Si Racha – ThailandJuniorGO 2022

วันที่ 4มิถุนายน2565

ณ. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลศรีราชา

 

กลุ่ม Line 

การแข่งขันแบ่งเป็น 11 ประเภท
1.ประเภท High Dan (ระดับฝีมือ 4-6ดั้ง)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

2.ประเภท Low Dan (ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

3. ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1ดั้ง)( 2 สาย)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

4. ประเภท Standard A (ระดับฝีมือ 1-2 คิว)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

5. ประเภท Standard B (ระดับฝีมือ 3-4 คิว)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ.

6. ประเภท Standard C (ระดับฝีมือ 5-6 คิว)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

7. ประเภท Standard D (ระดับฝีมือ 7-8 คิว) ( 2 สาย)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

8. ประเภท Standard E (ระดับฝีมือไม่ถึง8 คิว)( 3 สาย)
– ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
– ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

9. ประเภท Friendshipอายุไม่เกิน 8ปี
– ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
– กำหนดอายุไม่เกิน 8ปี (2557)

10. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี ( 2 สาย)
– ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
– กำหนดอายุไม่เกิน 12ปี (2553)

11. ประเภท Friendshipอายุไม่เกิน 20ปี( 2 สาย)
– ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิแข่งขัน 5 รอบ
– กำหนดอายุไม่เกิน 20ปี (2545)

 

กฏ กติกาการแข่งขัน

 1. ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS System จำนวนรอบขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
 2. แต้มต่อของหมากขาวตามประเภทต่อไปนี้
  2.1. กระดาน 9*9 หมากขาวมีแต้มต่อ 3.5 แต้ม
  2.2. กระดาน 19*19 หมากขาวมีแต้มต่อ 6.5 แต้ม
 3. เกณฑ์การตัดสิน
  3.1. ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
  3.2. เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่กำหนด ผู้ที่มีลำดับตามแบบ SWISS System ผู้ที่มีอันดับ 1-5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
  3.3. ในกรณีที่ผู้แข่งขันมีคะแนนที่เท่ากัน และไม่สามารถตัดสินลำดับได้ในระบบปกติได้
  3.3.1. กรณีที่พบกันในการแข่งขันให้ใช้ผลการแข่งขันนั้นตัดสิน (Head to Head)
  3.3.2. กรณีที่ไม่พบกันในการแข่งขัน ให้ใช้วิธีดูผลชนะคู่แข่งขันที่อันดับดีที่สุด เพื่อจัดลำดับการแข่งขัน
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. การนับคะแนนต้องให้กรรมการนับเท่านั้น
 6. การวางเม็ดหมากแล้วปล่อยมือจากเม็ดหมาก ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตำแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด
 7. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าบริเวณสนามแข่งขัน
 8. ห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ในขณะแข่งขันอย่างเด็ดขาด
 9. ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในรายการที่เปิดรับสมัครทั่วไป(GO Open)หรือสมาคมร่วมจัดการแข่งขันแล้ว ต้องลงในรุ่นที่สูงขึ้นไปเท่านั้น ยกเว้นรุ่น Standard A ที่ได้รางวัลไม่เกิน 2 ปี และรุ่น Low Dan ไม่จำกัดปี
 10. การกำหนดรุ่นในการแข่งขันให้ยึดวันที่สมัคร
 11. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (2545)
 12. การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติมาตรรองรับสถานการณ์โควิค ทุกประการ

วิธีการสมัครแข่งขันหมากล้อม
1. เช็คจำนวนผู้เข้าแข่งขันเต็มหรือไม่ โดยโทรสอบถาม 095 9934959 หรือ Line เบอร์เดียวกัน

2. โอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ศรีราชา เลขบัญชี 116-1-53597-0 ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี โดยนางพัชรี มูลอ้อม
3. ส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line
4. ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าสมัครในกรณีมีการถอนตัวจากการแข่งขัน
5. หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31พฤษภาคม2565 หรือจนกว่าจะเต็ม

6. อัตราค่าสมัคร
7. ประเภท กระดาน 19*19 คนละ 500 บาท
8. ประเภท กระดาน 9*9คนละ 400 บาท

 

กำหนดการการแข่งขันหมากล้อม

วันที่ 4มิถุนายน2565

• ลงทะเบียน 8.00 – 8.30 น.
• พิธีเปิดการแข่งขัน 8.30 – 9.00 น.

ประเภท Dan
o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 11.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 11.10 – 13.10 น.
o พักกลางวัน 13.10 – 14.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 14.00 – 16.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 4 16.20 – 18.20 น.

o พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน 18.30 น.

ประเภท Standard A,B,C
o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 10.40 – 12.10 น.
o พักกลางวัน 12.10 – 13.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 13.00 – 14.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 4 14.40 – 16.10 น.
o แข่งขันรอบที่ 5 16.20 – 17.50 น.

o พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน 18.00 น.

ประเภท Standard D,E
o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 10.10 – 11.10 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 11.20 – 12.20 น.
o พักกลางวัน 12.20 – 13.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 4 13.30 – 14.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 5 14.40 – 15.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 6 15.50 – 16.50 น.

o พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน 17.30 น.

ประเภท Friendship
• ลงทะเบียน 9.00 – 9.30 น.

o แข่งขันรอบที่ 1 10.00 – 10.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 11.00 – 11.40 น.
o .พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 13.00 – 13.40 น
o แข่งขันรอบที่ 4 14.00 – 14.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 5 15.00 – 15.40 น.

• พิธีมอบรางวัล 16.30 น.