งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม สนามสอบภาคตะวันออก 2565