ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/123-127  สีลมพาร์ควิว ชั้น 2  ซอยศาลาแดง 2  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทร : 0 2632-0491

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับฝีมือ 1 ดั้ง ปี พ.ศ. 2561 และ เรื่อง กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

หมายเหตุ : อัพเดททำเนียบดั้งทุกวันทำการแรกของสัปดาห์

Displaying 1 - 93 of 93
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
พุทธิโชติ ภรณวลัยธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัยพิริยะ สัจจะธนกุลJIN BO SHI
ธราวุฒิ ปราณีโชติรสประชารักษ์ จริยาวัฒนกุลอนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์Shi Jin bo
ณัฐวุฒิ นุชประยูรขออัพเดทดั้งเพขรขออัพเดทดั้งเพขรShi Jin Bo
มัชฌิมา ขวัญใจณวิภู รัตนนิตย์เกรทบดินทร์ บูรณะรัชดาShi jin bo
กฤษณ์ คุณาวรารักษ์กิตติพงษ์ ประจิตรสัจจา ชัยภิบาลSHI JIN BO
ณัฐวุฒิ นุชประยูรอัพเดท ดั้งเพชรขออัพเดท ดั้งเพชรShi Jin Bo
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรมพีธศักดิ์ สุทธิวรรถศิลป์กันต์ โศภนกิจShi jin Bo
testt3esttesttest
อานันท์ รอดประเสริฐเอก ชูโชติถาวรอิทธิกร มุกศรีกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
ปรเมทย์ สุพุงดนย์ วงษ์ยะราดนุพงษ์ อนุมะกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
ณัฐวัฒน์ วิถีเทพสุวิจักขณ์ บางม่วงอนุสรณ์ ยวนกลางชยพล พันธเสน
ปุณยวีย์ เรื่องสมวงศ์ณัฐพล ชุมประสานทีปกร กลางประพันธ์ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
จักรกริช เกกินะทีปกร กลางประพันธ์เอก ชูโชติถาวรธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
พศวีร์ ธนาบูรณะสิรินาย ณัฐพล ชุนประสานนาย วันมงคล วงค์วีนาย ณัฐพล กิติไพศาลนนท์
สหชวกร ดวงผุยทองนาย ชิษณุพงศ์ แจ้งมากนาย คุณากร กสิกิจนำชัยนาย นิธิพล อรุณไพจิตรา
พรพิพัฒน์ รัตนยานนท์นายศิวา บุญประเทืองนายอิทธิกร มุขศรีนาย ปริวรรต สำเภาแก้ว
ปรัชญา สมศรีนาย สุรพล อินทรเทศนาย ดนุพงษ์ อนุมะนาย รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ชาคริต หลวงจันทร์ด.ญ. ชลธิชา มูลอ้อมนางสาว บุญธิชา มูลอ้อมนาย รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ศุภิสรา จรัสเรืองแสงนายศุภชัย สุ่นจันทร์นางสาวชนาพร ส่งสถาพรนายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญนายอนุสรณ์ ยวนกลางนายนภัทร์ อิชยาวณิชย์นายชัยพล พันธ์เสน
ชลธิชา มูลอ้อมนายสุรพล อินทรเทศนางสาวพลอยไพลิน เหลืองสุรงค์นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
ชยันต์พล รวยทรัพย์นายสันต์ภพ สันติโชติตระกูลนายเชาวน์ เจริญสมสมัยนายภาคภูมิ รชตะธราดล
ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณนายนภัทร์ อิชยาวณิชย์นายไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
วริศ เตชะทวีกุลนายจิตตบุณ มูลอ้อมนายสมภพ บูรณสมภพนายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
พาทิศ เตชะทวีกุลนายสมภพ บูรณสมภพนายสิริเทพ เฉินนายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
เผยเจีย เจิ้งนายศิวา บุญประเทืองนายนภัทร์ อิชยาวณิชย์นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
บุญธิชา มูลอ้อมนายหฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุลนายกมล สันติพจนานายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุลนายกษิดิ์เดช มัชฌิมานายชวิน รติกุลวัฒนานายหัสดินทร์ เอกสิงหชัย
ด.ช.ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์นาย เคนบุน ทานิกุชินายสัจจพร ปัญญาคำนายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์นายธนกร วราสินทธุ์นายณภัทร พนมมรพานิสนายโอราฬ. โรจนะบุรานนท์
ธนัชชา บุญพาวัฒนาด.ญ.สุรภา ปัญจภักดีนายปณิธาน ศรีภราพิทักษ์นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ภัทรวดี กุศลานุคุณนายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ด.ช.พงศกานต์ ศรอารานายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ธนิน บุญพาวัฒนานายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์นายสิทธิชัย ยอดชลูดนายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ธนัชชา บุญพาวัฒนาด.ช.ภคิณ จงฤกษ์งามนายปณิธาน ศรีภราพิทักษ์นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
สุรภา ปัญจภักดีนายพัฒนะ แฉ่งสูงเนินด.ช.ธนิน บุญพาวัฒนานายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ภูริช ลามศรีจันทร์นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์นายนธีทร บลอมฟิลด์นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ชัยเฉลิม จิระศิริวีรพงศ์ ยินดีโสตรณวิภู รัตนนิตย์นิธิพล อรุณไพจิตรา
คฑาทอง ธรรมโสภณกุลณวิภู รัตนนิตย์วีรพงศ์ ยินดีโสตรนิธิพล อรุณไพจิตรา
วันมงคล วงค์วีดุษฎี นราวีรวุฒิทีปกร กลางประพันธ์นิธิพล อรุณไพจิตรา
ต้นธรรม์ สายคำทอนชยพล พันธเสนศุภชัย จันทาปริวรรต สำเภาแก้ว
ติณณ์ โภชนพันธ์ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์บุณยไวทย์ อังสุโวทัยปริวรรต สำเภาแก้ว
ภูริช ชื่นชัยกิจนภัทร อิชยาวณิชย์ณัฐวัชร์ พ่อค้าปริวรรต สำเภาแก้ว
พิริยะ เย็นบำรุงพุทธิโชติ ภรณวลัยกัมปนาท สุนทรธรรมปริวรรต สำเภาแก้ว
ต้นธาร สายคำทอนณัฐวัชร์ พ่อค้าริบะคา วงศ์ชูแก้วปริวรรต สำเภาแก้ว
เบญจ งามนาวากุลวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณณัฐวัชร์ พ่อค้าภาคภูมิ รชตะธราดล
ชัชปวิทย์ เหลืองใยจิตตบุณ มูลอ้อมธนกร วราสินธุ์รัชชยุต ภูวัชร์เตขากร
ชัยมงคล​ กันติ๊บสมภพ บูรณสมภพมัชฌิมา​ ขวัญใจรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
นิธิ ลิ้มสุวรรณนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสินสมพร กันภัยฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
ฐิติพงศ์ ขวัญคงพชรพล พัดเย็นชื่นอิทธิกร มุขศรีฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
แสงศักดิ์ ตรีวัฒนาวีรพงศ์ ยินดีโสภณณัฐวุฒิ นราวุฒิชัยฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
เอกภพ พัฒนไพสิฐนภัทร อิชยาวณิชย์ศิวา บุญประเทืองฤทธิ เบญจฤทธิ์
ศิวกร เชาว์เลิศเสรีนภัทร์ อิชยาวณิชย์ 4ดั้งภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 3ดั้งลภณ จิรโศภิน
ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุลญาณกร อนุศิริภาวินี ลายบัวลภณ จิรโศภิน
สุวรงค์ วงศ์ศักดาสรวิศ กิ่งแก้วอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาลลภณ จิรโศภิน
อนพัทย์ ปาณฑะผลินทีปกร กลางประพันธ์ณัฐพล ชุมประสานลภณ จิรโศภิน
รณชัย สิงห์ปีบุณยไวทย์ อังสุโวทัยทบไชยทง ไชยสุนทรลภณ จิรโศภิน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัยริบะคา วงศ์ชูแก้วเชษฐา ปางวัชรากรลภณ จิรโศภิน
อัยย์ โศภนกิจไอรัก ฟูกุฮาระบุญธิชา มูลอ้อมลภณ จิรโศภิน
ชัยนันท์ จิระศฺิริสุวิจักขณ์ เจิมสิทธิประเสริฐณวิภู รัตนนิตย์ลภณ จิรโศภิน
กฤติน สังขมาลัยณัชชา มหาวงศ์ตระกูลวันมงคล วงค์วีลภณ จิรโศภิน
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัยนภัทร์ อืชยาวณิชย์พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติลภณ จิรโศภิน
อครพล บุญกล่ำพุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติเผยเจีย เจิ้งลภน จิรโศภิน
ปวรุตน์ คำนึงวุฒินภัทร์ อิชยาวณิชย์ศิวกร เชาว์นเลิศเสรีลภน จิรโสภิน
ปรเมศวร์ ปนาทกุลกัมปนาท บุญรอดภูริช ลามศริจันทร์วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภน
เบี้ยบน. สถิตธนาสารสุพิเศษ ศศิวิมลเอก ชูโชติถาวรวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ภวัต แสงศิริพงษ์พันธ์จิตตบุญ มูลอ้อมศิริชัย เอมใจวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ธัชนนท์ ยโลดมไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ติณณ์ โภชนพันธ์วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
จรูญศักดิ์ สารพิมพาธราวุฒิ ปราณีโชติรสนฤชิต สิงห์ปีวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
รัชพงศ์ เฉลิมกิจวณิชย์ภาคภูมิ รชตะธราดลเจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรมหัสดินทร์ เอกสิงหชัย
เขมิกา เจรีรัตน์สัจจา ชัยภิบาลชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูลหัสดินทร์ เอกสิงหชัย
อลิสา คูณาภินันท์ชิษณุพงศ์ แจ้งมากนราวิชญ์ พงศ์กิจวงสินหัสดินทร์ เอกสิงห์ชัย
ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูลสุพิเศษ ศศิวิมลเอก ขูโชติถาวรอาจารย์สุจิน
พนธกร ทาปทาโรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ทีปกร กลางประพันธ์เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ดาราพงษ์ เทียบสมนภัทร์ อิชยวณิชย์ริบะคา วงศ์ชูแก้วเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
วรท ตัณพิสุทธิ์เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์วีรพงศ์ ยินดีโสตรเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
พรสินี สุขชื่นฤทัยวิวัฒน์ เอกวงศ์มั่นคงปริยกุล ธารเปี่ยมเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
จิดาภา วัชระมโนกานต์กฤษ มายาทีปกร กลางประพันธ์เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ธนาวัตร บุญดีอนุสรณ์ ยวนกลางธนา แซ่จิ้วเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ไชยกานต์ กาญจนศิลป์จิรพัทธ์ ปัญญาสุขุมธีรพัฒน์ สันตติอนันต์เกรทบดินทร์ บูรณรัชต
ภาคย์ คณิตวรานันท์ทีปกร กลางประพันธ์สหชวกร ดวงผุยทองเกรหบดินทร์ บูรณรัชดา
ปารมี สุธีรัตน์สุพิเศษ ศศิวิมลอานันท์ รอดประเสริฐ์เหล่าซือสุจิน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคลนายศิวา บุญประเทืองนายอิทธิกร มุขศรีเหล่าซือสุจิน JIN BO SHI
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูลสุพิเศษ ศศิวิมลเอก ชูโชติถาวรเหล่าซือสุจินต์
รณน โชติกมลพงศ์ตอง มั่งมีตระกูลสุวิจักขณ์ จังลักษมีโอฬาร โรจนะมุธานนท์
ปฏิภาณ ด่านดีจิตตบุณ มูลอ้อมกษิดิ์เดช มัชฌิมาไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ทัศน์พงษ์พล อินทร์อุดมไม่มีไม่มีไม่มี
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล   
สุพิเศษ ศศิวิมล   
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติกูล   
อรุณกร ประทุมวัน   
พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร   
นายธราวุฒิ ปราณีโชติรส   
Displaying 1 - 93 of 93