ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/123-127  สีลมพาร์ควิว ชั้น 2  ซอยศาลาแดง 2  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทร : 0 2632-0491

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับฝีมือ 1 ดั้ง ปี พ.ศ. 2561 และ เรื่อง กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

หมายเหตุ : อัพเดททำเนียบดั้งทุกวันทำการแรกของสัปดาห์

Displaying 1 - 10 of 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
พุทธิโชติ ภรณวลัย ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย พิริยะ สัจจะธนกุล JIN BO SHI
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ Shi Jin bo
ณัฐวุฒิ นุชประยูร ขออัพเดทดั้งเพขร ขออัพเดทดั้งเพขร Shi Jin Bo
มัชฌิมา ขวัญใจ ณวิภู รัตนนิตย์ เกรทบดินทร์ บูรณะรัชดา Shi jin bo
กฤษณ์ คุณาวรารักษ์ กิตติพงษ์ ประจิตร สัจจา ชัยภิบาล SHI JIN BO
ณัฐวุฒิ นุชประยูร อัพเดท ดั้งเพชร ขออัพเดท ดั้งเพชร Shi Jin Bo
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม พีธศักดิ์ สุทธิวรรถศิลป์ กันต์ โศภนกิจ Shi jin Bo
ปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล อิทธิกร มุขศรี ศิวา บุญประเทือง Shi Jin Bo lao shi
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ สุพิเศษ ศศิวิมล ธราวุฒิ ปราณีโชติรส Shi jinbo
test t3est test test
Displaying 1 - 10 of 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10