ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/123-127  สีลมพาร์ควิว ชั้น 2  ซอยศาลาแดง 2  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทร : 0 2632-0491

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับฝีมือ 1 ดั้ง ปี พ.ศ. 2561 และ เรื่อง กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

หมายเหตุ : อัพเดททำเนียบดั้งทุกวันทำการแรกของสัปดาห์

Displaying 1 - 10 of 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
test t3est test test
ปฏิภาณ ด่านดี จิตตบุณ มูลอ้อม กษิดิ์เดช มัชฌิมา ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม พีธศักดิ์ สุทธิวรรถศิลป์ กันต์ โศภนกิจ Shi jin Bo
พิริยะ เย็นบำรุง พุทธิโชติ ภรณวลัย กัมปนาท สุนทรธรรม ปริวรรต สำเภาแก้ว
ณัฐวุฒิ นุชประยูร อัพเดท ดั้งเพชร ขออัพเดท ดั้งเพชร Shi Jin Bo
ณัฐวุฒิ นุชประยูร ขออัพเดทดั้งเพขร ขออัพเดทดั้งเพขร Shi Jin Bo
เขมิกา เจรีรัตน์ สัจจา ชัยภิบาล ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล หัสดินทร์ เอกสิงหชัย
ชัยเฉลิม จิระศิริ วีรพงศ์ ยินดีโสตร ณวิภู รัตนนิตย์ นิธิพล อรุณไพจิตรา
ชัยนันท์ จิระศฺิริ สุวิจักขณ์ เจิมสิทธิประเสริฐ ณวิภู รัตนนิตย์ ลภณ จิรโศภิน
พัสกร ศรีบุญเจริญ กฤช มายา ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน
Displaying 1 - 10 of 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10