ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/123-127  สีลมพาร์ควิว ชั้น 2  ซอยศาลาแดง 2  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทร : 0 2632-0491

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับฝีมือ 1 ดั้ง ปี พ.ศ. 2561 และ เรื่อง กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

หมายเหตุ : อัพเดททำเนียบดั้งทุกวันทำการแรกของสัปดาห์

Displaying 1 - 10 of 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
test t3est test test
พัสกร ศรีบุญเจริญ กฤช มายา ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน
จิดาภา วัชระมโนกานต์ กฤษ มายา ทีปกร กลางประพันธ์ เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ปรเมศวร์ ปนาทกุล กัมปนาท บุญรอด ภูริช ลามศริจันทร์ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภน
ไททัศน ศักดิ์กำจร กัมปนาท สุนทรธรรม สุวิจักขณ์ บางม่วง ปริวรรต สำเภาแก้ว
กฤษณ์ คุณาวรารักษ์ กิตติพงษ์ ประจิตร สัจจา ชัยภิบาล SHI JIN BO
ณัฐวุฒิ นุชประยูร ขออัพเดทดั้งเพขร ขออัพเดทดั้งเพขร Shi Jin Bo
ภวัต แสงศิริพงษ์พันธ์ จิตตบุญ มูลอ้อม ศิริชัย เอมใจ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ปฏิภาณ ด่านดี จิตตบุณ มูลอ้อม กษิดิ์เดช มัชฌิมา ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ชัชปวิทย์ เหลืองใย จิตตบุณ มูลอ้อม ธนกร วราสินธุ์ รัชชยุต ภูวัชร์เตขากร
Displaying 1 - 10 of 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10