ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/123-127  สีลมพาร์ควิว ชั้น 2  ซอยศาลาแดง 2  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทร : 0 2632-0491

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับฝีมือ 1 ดั้ง ปี พ.ศ. 2561 และ เรื่อง กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

หมายเหตุ : อัพเดททำเนียบดั้งทุกวันทำการแรกของสัปดาห์

Displaying 1 - 96 of 96
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
testt3esttesttest
กฤติน สังขมาลัยณัชชา มหาวงศ์ตระกูลวันมงคล วงค์วีลภณ จิรโศภิน
กฤษณ์ คุณาวรารักษ์กิตติพงษ์ ประจิตรสัจจา ชัยภิบาลSHI JIN BO
คฑาทอง ธรรมโสภณกุลณวิภู รัตนนิตย์วีรพงศ์ ยินดีโสตรนิธิพล อรุณไพจิตรา
จรูญศักดิ์ สารพิมพาธราวุฒิ ปราณีโชติรสนฤชิต สิงห์ปีวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
จักรกริช เกกินะทีปกร กลางประพันธ์เอก ชูโชติถาวรธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์นายธนกร วราสินทธุ์นายณภัทร พนมมรพานิสนายโอราฬ. โรจนะบุรานนท์
จิดาภา วัชระมโนกานต์กฤษ มายาทีปกร กลางประพันธ์เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ชยันต์พล รวยทรัพย์นายสันต์ภพ สันติโชติตระกูลนายเชาวน์ เจริญสมสมัยนายภาคภูมิ รชตะธราดล
ชลธิชา มูลอ้อมนายสุรพล อินทรเทศนางสาวพลอยไพลิน เหลืองสุรงค์นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
ชัชปวิทย์ เหลืองใยจิตตบุณ มูลอ้อมธนกร วราสินธุ์รัชชยุต ภูวัชร์เตขากร
ชัยนันท์ จิระศฺิริสุวิจักขณ์ เจิมสิทธิประเสริฐณวิภู รัตนนิตย์ลภณ จิรโศภิน
ชัยมงคล​ กันติ๊บสมภพ บูรณสมภพมัชฌิมา​ ขวัญใจรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ชัยเฉลิม จิระศิริวีรพงศ์ ยินดีโสตรณวิภู รัตนนิตย์นิธิพล อรุณไพจิตรา
ชาคริต หลวงจันทร์ด.ญ. ชลธิชา มูลอ้อมนางสาว บุญธิชา มูลอ้อมนาย รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูลสุพิเศษ ศศิวิมลเอก ขูโชติถาวรอาจารย์สุจิน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูลสุพิเศษ ศศิวิมลเอก ชูโชติถาวรเหล่าซือสุจินต์
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติกูล   
ฐิติพงศ์ ขวัญคงพชรพล พัดเย็นชื่นอิทธิกร มุขศรีฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณนายนภัทร์ อิชยาวณิชย์นายไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญนายอนุสรณ์ ยวนกลางนายนภัทร์ อิชยาวณิชย์นายชัยพล พันธ์เสน
ณัฐวัฒน์ วิถีเทพสุวิจักขณ์ บางม่วงอนุสรณ์ ยวนกลางชยพล พันธเสน
ณัฐวุฒิ นุชประยูรอัพเดท ดั้งเพชรขออัพเดท ดั้งเพชรShi Jin Bo
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย   
ณัฐวุฒิ นุชประยูรขออัพเดทดั้งเพขรขออัพเดทดั้งเพขรShi Jin Bo
ด.ช.ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์นาย เคนบุน ทานิกุชินายสัจจพร ปัญญาคำนายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ดาราพงษ์ เทียบสมนภัทร์ อิชยวณิชย์ริบะคา วงศ์ชูแก้วเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ติณณ์ โภชนพันธ์ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์บุณยไวทย์ อังสุโวทัยปริวรรต สำเภาแก้ว
ต้นธรรม์ สายคำทอนชยพล พันธเสนศุภชัย จันทาปริวรรต สำเภาแก้ว
ต้นธาร สายคำทอนณัฐวัชร์ พ่อค้าริบะคา วงศ์ชูแก้วปริวรรต สำเภาแก้ว
ทัศน์พงษ์พล อินทร์อุดมไม่มีไม่มีไม่มี
ธนัชชา บุญพาวัฒนาด.ญ.สุรภา ปัญจภักดีนายปณิธาน ศรีภราพิทักษ์นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ธนัชชา บุญพาวัฒนาด.ช.ภคิณ จงฤกษ์งามนายปณิธาน ศรีภราพิทักษ์นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ธนาวัตร บุญดีอนุสรณ์ ยวนกลางธนา แซ่จิ้วเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ธนิน บุญพาวัฒนานายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์นายสิทธิชัย ยอดชลูดนายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ธราวุฒิ ปราณีโชติรสประชารักษ์ จริยาวัฒนกุลอนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์Shi Jin bo
ธัชนนท์ ยโลดมไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ติณณ์ โภชนพันธ์วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาลน.ส.ริบะคา วงศ์ชูแก้วชยพล​ พันธเสน
นายธราวุฒิ ปราณีโชติรส   
นิธิ ลิ้มสุวรรณนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสินสมพร กันภัยฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
บุญธิชา มูลอ้อมนายหฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุลนายกมล สันติพจนานายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูลอิทธิกร มุขศรีศิวา บุญประเทืองShi Jin Bo lao shi
ปฏิภาณ ด่านดีจิตตบุณ มูลอ้อมกษิดิ์เดช มัชฌิมาไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุลนายกษิดิ์เดช มัชฌิมานายชวิน รติกุลวัฒนานายหัสดินทร์ เอกสิงหชัย
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล   
ปรัชญา สมศรีนาย สุรพล อินทรเทศนาย ดนุพงษ์ อนุมะนาย รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ปรเมทย์ สุพุงดนย์ วงษ์ยะราดนุพงษ์ อนุมะกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
ปรเมศวร์ ปนาทกุลกัมปนาท บุญรอดภูริช ลามศริจันทร์วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภน
ปวรุตน์ คำนึงวุฒินภัทร์ อิชยาวณิชย์ศิวกร เชาว์นเลิศเสรีลภน จิรโสภิน
ปารมี สุธีรัตน์สุพิเศษ ศศิวิมลอานันท์ รอดประเสริฐ์เหล่าซือสุจิน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคลนายศิวา บุญประเทืองนายอิทธิกร มุขศรีเหล่าซือสุจิน JIN BO SHI
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัยนภัทร์ อืชยาวณิชย์พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติลภณ จิรโศภิน
ปุณยวีย์ เรื่องสมวงศ์ณัฐพล ชุมประสานทีปกร กลางประพันธ์ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
พนธกร ทาปทาโรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ทีปกร กลางประพันธ์เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
พรพิพัฒน์ รัตนยานนท์นายศิวา บุญประเทืองนายอิทธิกร มุขศรีนาย ปริวรรต สำเภาแก้ว
พรสินี สุขชื่นฤทัยวิวัฒน์ เอกวงศ์มั่นคงปริยกุล ธารเปี่ยมเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
พศวีร์ ธนาบูรณะสิรินาย ณัฐพล ชุนประสานนาย วันมงคล วงค์วีนาย ณัฐพล กิติไพศาลนนท์
พัสกร ศรีบุญเจริญกฤช มายาณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญเกียรติยศ เลาหสุรโยธิน
พาทิศ เตชะทวีกุลนายสมภพ บูรณสมภพนายสิริเทพ เฉินนายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร   
พิริยะ เย็นบำรุงพุทธิโชติ ภรณวลัยกัมปนาท สุนทรธรรมปริวรรต สำเภาแก้ว
พุทธิโชติ ภรณวลัยธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัยพิริยะ สัจจะธนกุลJIN BO SHI
ภวัต แสงศิริพงษ์พันธ์จิตตบุญ มูลอ้อมศิริชัย เอมใจวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ภัทรวดี กุศลานุคุณนายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ด.ช.พงศกานต์ ศรอารานายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ภาคย์ คณิตวรานันท์ทีปกร กลางประพันธ์สหชวกร ดวงผุยทองเกรหบดินทร์ บูรณรัชดา
ภูริช ลามศรีจันทร์นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์นายนธีทร บลอมฟิลด์นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ภูริช ชื่นชัยกิจนภัทร อิชยาวณิชย์ณัฐวัชร์ พ่อค้าปริวรรต สำเภาแก้ว
มัชฌิมา ขวัญใจณวิภู รัตนนิตย์เกรทบดินทร์ บูรณะรัชดาShi jin bo
รณชัย สิงห์ปีบุณยไวทย์ อังสุโวทัยทบไชยทง ไชยสุนทรลภณ จิรโศภิน
รณน โชติกมลพงศ์ตอง มั่งมีตระกูลสุวิจักขณ์ จังลักษมีโอฬาร โรจนะมุธานนท์
รัชพงศ์ เฉลิมกิจวณิชย์ภาคภูมิ รชตะธราดลเจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรมหัสดินทร์ เอกสิงหชัย
วรท ตัณพิสุทธิ์เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์วีรพงศ์ ยินดีโสตรเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัยริบะคา วงศ์ชูแก้วเชษฐา ปางวัชรากรลภณ จิรโศภิน
วริศ เตชะทวีกุลนายจิตตบุณ มูลอ้อมนายสมภพ บูรณสมภพนายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
วันมงคล วงค์วีดุษฎี นราวีรวุฒิทีปกร กลางประพันธ์นิธิพล อรุณไพจิตรา
ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุลญาณกร อนุศิริภาวินี ลายบัวลภณ จิรโศภิน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรมพีธศักดิ์ สุทธิวรรถศิลป์กันต์ โศภนกิจShi jin Bo
ศิวกร เชาว์เลิศเสรีนภัทร์ อิชยาวณิชย์ 4ดั้งภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 3ดั้งลภณ จิรโศภิน
ศุภิสรา จรัสเรืองแสงนายศุภชัย สุ่นจันทร์นางสาวชนาพร ส่งสถาพรนายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
สหชวกร ดวงผุยทองนาย ชิษณุพงศ์ แจ้งมากนาย คุณากร กสิกิจนำชัยนาย นิธิพล อรุณไพจิตรา
สุพิเศษ ศศิวิมล   
สุรภา ปัญจภักดีนายพัฒนะ แฉ่งสูงเนินด.ช.ธนิน บุญพาวัฒนานายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
สุวรงค์ วงศ์ศักดาสรวิศ กิ่งแก้วอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาลลภณ จิรโศภิน
อครพล บุญกล่ำพุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติเผยเจีย เจิ้งลภน จิรโศภิน
อนพัทย์ ปาณฑะผลินทีปกร กลางประพันธ์ณัฐพล ชุมประสานลภณ จิรโศภิน
อรุณกร ประทุมวัน   
อลิสา คูณาภินันท์ชิษณุพงศ์ แจ้งมากนราวิชญ์ พงศ์กิจวงสินหัสดินทร์ เอกสิงห์ชัย
อัยย์ โศภนกิจไอรัก ฟูกุฮาระบุญธิชา มูลอ้อมลภณ จิรโศภิน
อานันท์ รอดประเสริฐเอก ชูโชติถาวรอิทธิกร มุกศรีกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
เขมิกา เจรีรัตน์สัจจา ชัยภิบาลชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูลหัสดินทร์ เอกสิงหชัย
เบญจ งามนาวากุลวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณณัฐวัชร์ พ่อค้าภาคภูมิ รชตะธราดล
เบี้ยบน. สถิตธนาสารสุพิเศษ ศศิวิมลเอก ชูโชติถาวรวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
เผยเจีย เจิ้งนายศิวา บุญประเทืองนายนภัทร์ อิชยาวณิชย์นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
เอกภพ พัฒนไพสิฐนภัทร อิชยาวณิชย์ศิวา บุญประเทืองฤทธิ เบญจฤทธิ์
แสงศักดิ์ ตรีวัฒนาวีรพงศ์ ยินดีโสภณณัฐวุฒิ นราวุฒิชัยฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
ไชยกานต์ กาญจนศิลป์จิรพัทธ์ ปัญญาสุขุมธีรพัฒน์ สันตติอนันต์เกรทบดินทร์ บูรณรัชต
Displaying 1 - 96 of 96