ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/123-127  สีลมพาร์ควิว ชั้น 2  ซอยศาลาแดง 2  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทร : 0 2632-0491

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับฝีมือ 1 ดั้ง ปี พ.ศ. 2561 และ เรื่อง กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

หมายเหตุ : อัพเดททำเนียบดั้งทุกวันทำการแรกของสัปดาห์

Displaying 1 - 10 of 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
test t3est test test
กฤติน สังขมาลัย ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล วันมงคล วงค์วี ลภณ จิรโศภิน
กฤษณ์ คุณาวรารักษ์ กิตติพงษ์ ประจิตร สัจจา ชัยภิบาล SHI JIN BO
คฑาทอง ธรรมโสภณกุล ณวิภู รัตนนิตย์ วีรพงศ์ ยินดีโสตร นิธิพล อรุณไพจิตรา
จรูญศักดิ์ สารพิมพา ธราวุฒิ ปราณีโชติรส นฤชิต สิงห์ปี วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
จักรกริช เกกินะ ทีปกร กลางประพันธ์ เอก ชูโชติถาวร ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์ นายธนกร วราสินทธุ์ นายณภัทร พนมมรพานิส นายโอราฬ. โรจนะบุรานนท์
จิดาภา วัชระมโนกานต์ กฤษ มายา ทีปกร กลางประพันธ์ เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ชยันต์พล รวยทรัพย์ นายสันต์ภพ สันติโชติตระกูล นายเชาวน์ เจริญสมสมัย นายภาคภูมิ รชตะธราดล
ชลธิชา มูลอ้อม นายสุรพล อินทรเทศ นางสาวพลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
Displaying 1 - 10 of 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11