Category Archives: โจทย์หมากล้อมระดับสูง

โจทย์ 11 ดำจับกินขาว

โจทย์ 10 ดำจับกินขาว

โจทย์ 9 ดำจับกินขาว

โจทย์ 8 ดำจับกินขาว

โจทย์ 7 ดำจับกินขาว

โจทย์ 6 ดำจับกินขาว

โจทย์ 5 ดำจับกินขาว

โจทย์ 4 ขาวจับกินดำ

โจทย์ 3 ขาวจับกินดำ

โจทย์ 1 ขาวเดินเพื่อรอด