Search Results for: สมัครสมาชิกชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

รับสมัคร สมาชิกชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

รับสมัครสมาชิกชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

Displaying 1 - 109 of 109
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ดั้ง (ทำเนียบดั้ง) /ผู้ฝึกสอนหมากล้อมสถานศึกษา...
นาย ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 627
นาย สรสิช สันติวโรทัย 531
นาย ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 / Go Squared
นาย ชานน กือเจริญ 583
นางสาว พิชา สร้างนอก โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
นางสาว ทิพวรรณ ฉั่ววิเชียร โรงเรียนพระราม๙ กาญจนาภิเษก
นาย เอก ชูโชติถาวร 152
นาย พงศกร พิริยานุพงศ์ 548
นาย วิทวัส เวทย์ศุรกฤต ็Happy Genius
นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา 625
นาย หัสดินทร์ เอกสิงหชัย 5/Happy Genius
นาย จิรวัฒน์ งามโสภณสุขกุล สถาบันสอนหมากล้อมตัวกลม
นาย นิธิพล อรุณไพจิตรา สถาบันสอนหมากล้อมตัวกลม
นาย สุรพงค์ วงศ์บุญงาม ผู้ฝึกสอนหมากล้อม โรงเนียนบางยี่ขันวิทยาคม
นางสาว มาริสา จันทร์ชูผล โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
นาย ภูมินทร์ สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
นางสาว เกศินี หมีทอง ครูผู้ฝึกสอนในสถานศึกษา
อื่นๆ สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล 703/อาจารย์หัสดินทร์ สถาบันแฮปปี้จีเนียส
นาย พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 496
นาย ศราวุธ กัญญา 195
นาย คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ 324
นาย ชัยวิชิต ไข่กระเรี้ยน โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
นาง นิชาพร กางเนตร โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
นาง ณภัทรสร กระรันต์ โรงเรียนวัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
นางสาว นางสาวมธุรส เปลี่ยนโพธิ์ โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
นาง เพชรรัตน์ ทองชุบ โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล)
นางสาว จันทนา. แขนสันเทียะ ซีพีออล
นาย วรโชติ แสงนอก โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
นาย ภิญโญ. สวัสดี 517/2561
นางสาว จันทร์จิรา หงษ์โต โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
นาง พิมพ์ใจ ตันติวนิช โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎน์อนุกูล)
นาง นัฐวรรณวดี เดโชพลานนท์ โรงเรียนวัดโพธิ์
นาง ดวงหทัย เสือชม โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
นาง พรเพ็ญ สอนอาจ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
นางสาว ลัดดา มาลัย โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
นางสาว มยุรา คล่องดี โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
นาย อุทัย คำศรี โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นาง ธนพร ธโนศวรรย์ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 510ซ.จรัญสนิทวงศ์85ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตยางพลัด กรุงเทพฯ 10700
นาย ภานุวัฒน์ ศรีคัฒนพรม 12 โรงเรียนวัดคณิกาผล
นางสาว สุวิภา​ ภามาศ โรงเรียนมีนบุรี
นาย นิรุตติ หวังกุลกลาง โรงเรียนวัดคลองเตย
นางสาว อรชา เพียรการ โรงเรียนวัดสุทัศน์
นาง อนิญานันต์ หมุดหวัง ร.ร.วัดลานบุญ
นางสาว รจนี บุญลือ ร.ร.มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
นาย ชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิ่น โรงเรียนวัดสุทัศน์
นางสาว น้ำเพชร ชาญจึงถาวร โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ กทม
นางสาว ฐายิกา มากเลิศ โรงเรียนมีนบุรี
นาย สมศักดิ์ ศรีภิรมย์ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นาง สมศรี. รำพรรณ์ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
นาย ไกรสร พรรษา โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
นางสาว วรรณศรี ศักดิ์รัมย์ โรงเรียนสามเสนนอก
นาย โชติ ภูคำ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
นางสาว รัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อน โรงเรียนวัดไผ่ตัน
นางสาว วิย​กาญจน์ ​โจก​ตะคุ​ โรงเรียนวัด​เบญจมบพิตร​
นาย ยุทธพงษ์. คุปตวุฒินันท์ โรงรียนสังฆประชานุสสรณ์
นางสาว ภคมน ไชยพันธ์ โรงเรียนวัดนวลจันทร์
นางสาว ศุภิสรา ดอกไม้เทศ โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
นาย ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล 682
นาย วรพันธ์ บัวผัน โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง
นาง ปริศนา อรัญนารถ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
นางสาว สุทธยา ทองอ่อน โรงเรียนวัดม่วง
นาย ศรชัย พินิจการ โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
นาย โสฬส เจียรสมจิตร โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
นาย คณิต คำหงษา Kps
นาย เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 572
นาย ธนา แซ่จิ้ว 609
นาย ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 627
นาย วิษณุ สวัสดีสุข 547
นาย สุพิเศษ ศศิวิมล 662
นาย ขวัญชัย อ่อนจันทร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
นาย อานันท์ รอดประเสริฐ 632 / Happy Genius
นาย ศักดิ์พงษ์ จำปาม่วงสีสุข 287
นาย เอกพงษ์ ดิฟษแสง 51 โรงเรีสนมถธยมประชานิเวศน์ ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
นาย เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน 150 / Happy Genius
นาย ทศพร อินทสร 474
นาย กมล สันติพจนา 143
นาย มติ ทาเจริญศักดิ์ 107 / Go Family
นาย ลภณ จิรโศภิน 24 / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นาย พรเทพ สารคาม 521
นาย หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล 546
นาย ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล 656
นาย เชษฐา ปางวัชรากร 156/สาธิตประสานมิตรฝ่ายประถม
นาย ปรเมทย์ สุพุง 690
นาย ธนวัต เตชะถาวร 443
นาย รัตน์ชพงษ์ ภูมิฐะนาชัย โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
นาย สุวิจักขณ์ จังลักษมี 363
นาย ธนวัฒน์ เ่ผ่าศรีเจริญ 184
นาย วีรพงศ์ ยินดีโสตร 246
นาย ธนพล เตียวัฒนานนท์ 87
นาย ชาญยุทธ สุทธิปริญญานนท์ 215
นาย จิตตบุณ มูลอ้อม 522
นาย โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ 290
นาย รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร 58
นาย ชูพงษ์ มั่งมีตระกูล 220
นางสาว ณวิภู รัตนนิตย์ 573
นาย เปรม เทียวมงคล 673
นาย ฐิติพงศ์ ขวัญคง 634
นาย โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 321
นาย ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 259
นาย รัชลภ ไชยศรี 187
นาย อนุสรณ์ ยวนกลาง 138
นาย คุณากร กสิกิจนำชัย 36
นาย ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 348
นาย ดุษฎี นราวีรวุฒิ 123
นางสาว อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ 543
นาย ดนัย สุวัชรา 192
นาย นิธิ - ลิ้มสุวรรณ 630
นาย ธราวุฒิ ปราณีโชติรส 666
นาย ณรงค์ เมตไตรพันธ์  
Displaying 1 - 109 of 109