Search Results for: สมัครสมาชิกชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

รับสมัคร สมาชิกชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

รับสมัครสมาชิกชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

Displaying 1 - 111 of 111
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ดั้ง (ทำเนียบดั้ง) /ผู้ฝึกสอนหมากล้อมสถานศึกษา...
นายพีระณัฐช์ กลางสวัสดิ์โรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
นายชานน กือเจริญ583
นายว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล627
นายสรสิช สันติวโรทัย531
นายปริวรรต สำเภาแก้ว154 / Go Squared
นายชานน กือเจริญ583
นางสาวพิชา สร้างนอกโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
นางสาวทิพวรรณ ฉั่ววิเชียรโรงเรียนพระราม๙ กาญจนาภิเษก
นายเอก ชูโชติถาวร152
นายพงศกร พิริยานุพงศ์548
นายวิทวัส เวทย์ศุรกฤต็Happy Genius
นายภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา625
นายหัสดินทร์ เอกสิงหชัย5/Happy Genius
นายจิรวัฒน์ งามโสภณสุขกุลสถาบันสอนหมากล้อมตัวกลม
นายนิธิพล อรุณไพจิตราสถาบันสอนหมากล้อมตัวกลม
นายสุรพงค์ วงศ์บุญงามผู้ฝึกสอนหมากล้อม โรงเนียนบางยี่ขันวิทยาคม
นางสาวมาริสา จันทร์ชูผลโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
นายภูมินทร์ สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
นางสาวเกศินี หมีทองครูผู้ฝึกสอนในสถานศึกษา
อื่นๆสุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล703/อาจารย์หัสดินทร์ สถาบันแฮปปี้จีเนียส
นายพิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร496
นายศราวุธ กัญญา195
นายคณิน ฉัตรชยานุสรณ์324
นายชัยวิชิต ไข่กระเรี้ยนโรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
นางนิชาพร กางเนตรโรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
นางณภัทรสร กระรันต์โรงเรียนวัดเทพากร(เลี่ยมมาตุทิศ) เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
นางสาวนางสาวมธุรส เปลี่ยนโพธิ์โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
นางเพชรรัตน์ ทองชุบโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล)
นางสาวจันทนา. แขนสันเทียะซีพีออล
นายวรโชติ แสงนอกโรงเรียนวัดดิสหงสาราม
นายภิญโญ. สวัสดี517/2561
นางสาวจันทร์จิรา หงษ์โตโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
นางพิมพ์ใจ ตันติวนิชโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎน์อนุกูล)
นางนัฐวรรณวดี เดโชพลานนท์โรงเรียนวัดโพธิ์
นางดวงหทัย เสือชมโรงเรียนวัดกระจับพินิจ
นางพรเพ็ญ สอนอาจโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
นางสาวลัดดา มาลัยโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
นางสาวมยุรา คล่องดีโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
นายอุทัย คำศรีโรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นางธนพร ธโนศวรรย์โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 510ซ.จรัญสนิทวงศ์85ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตยางพลัด กรุงเทพฯ 10700
นายภานุวัฒน์ ศรีคัฒนพรม12 โรงเรียนวัดคณิกาผล
นางสาวสุวิภา​ ภามาศโรงเรียนมีนบุรี
นายนิรุตติ หวังกุลกลางโรงเรียนวัดคลองเตย
นางสาวอรชา เพียรการโรงเรียนวัดสุทัศน์
นางอนิญานันต์ หมุดหวังร.ร.วัดลานบุญ
นางสาวรจนี บุญลือร.ร.มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
นายชัยวัฒน์ เปลี่ยนกลิ่นโรงเรียนวัดสุทัศน์
นางสาวน้ำเพชร ชาญจึงถาวรโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ กทม
นางสาวฐายิกา มากเลิศโรงเรียนมีนบุรี
นายสมศักดิ์ ศรีภิรมย์โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นางสมศรี. รำพรรณ์โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
นายไกรสร พรรษาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
นางสาววรรณศรี ศักดิ์รัมย์โรงเรียนสามเสนนอก
นายโชติ ภูคำโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อนโรงเรียนวัดไผ่ตัน
นางสาววิย​กาญจน์ ​โจก​ตะคุ​โรงเรียนวัด​เบญจมบพิตร​
นายยุทธพงษ์. คุปตวุฒินันท์โรงรียนสังฆประชานุสสรณ์
นางสาวภคมน ไชยพันธ์โรงเรียนวัดนวลจันทร์
นางสาวศุภิสรา ดอกไม้เทศโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
นายลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล682
นายวรพันธ์ บัวผันโรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง
นางปริศนา อรัญนารถโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
นางสาวสุทธยา ทองอ่อนโรงเรียนวัดม่วง
นายศรชัย พินิจการโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
นายโสฬส เจียรสมจิตรโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
นายคณิต คำหงษาKps
นายเจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์572
นายธนา แซ่จิ้ว609
นายว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล627
นายวิษณุ สวัสดีสุข547
นายสุพิเศษ ศศิวิมล662
นายขวัญชัย อ่อนจันทร์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
นายอานันท์ รอดประเสริฐ632 / Happy Genius
นายศักดิ์พงษ์ จำปาม่วงสีสุข287
นายเอกพงษ์ ดิฟษแสง51 โรงเรีสนมถธยมประชานิเวศน์ ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
นายเกียรติยศ เลาหสุรโยธิน150 / Happy Genius
นายทศพร อินทสร474
นายกมล สันติพจนา143
นายมติ ทาเจริญศักดิ์107 / Go Family
นายลภณ จิรโศภิน24 / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นายพรเทพ สารคาม521
นายหฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล546
นายประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล656
นายเชษฐา ปางวัชรากร156/สาธิตประสานมิตรฝ่ายประถม
นายปรเมทย์ สุพุง690
นายธนวัต เตชะถาวร443
นายรัตน์ชพงษ์ ภูมิฐะนาชัยโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
นายสุวิจักขณ์ จังลักษมี363
นายธนวัฒน์ เ่ผ่าศรีเจริญ184
นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร246
นายธนพล เตียวัฒนานนท์87
นายชาญยุทธ สุทธิปริญญานนท์215
นายจิตตบุณ มูลอ้อม522
นายโรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์290
นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร58
นายชูพงษ์ มั่งมีตระกูล220
นางสาวณวิภู รัตนนิตย์573
นายเปรม เทียวมงคล673
นายฐิติพงศ์ ขวัญคง634
นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์321
นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์259
นายรัชลภ ไชยศรี187
นายอนุสรณ์ ยวนกลาง138
นายคุณากร กสิกิจนำชัย36
นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก348
นายดุษฎี นราวีรวุฒิ123
นางสาวอนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์543
นายดนัย สุวัชรา192
นายนิธิ - ลิ้มสุวรรณ630
นายธราวุฒิ ปราณีโชติรส666
นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ 
Displaying 1 - 111 of 111