Search Results for: สมัครสมาชิกชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

รับสมัคร สมาชิกชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

รับสมัครสมาชิกชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

Displaying 1 - 10 of 114 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ดั้ง (ทำเนียบดั้ง) /ผู้ฝึกสอนหมากล้อมสถานศึกษา...
นางสาว พรศิริ​ จันทร์​จิ​รา​นุวัฒน์​ โรงเรียน​วัด​ราช​สิ​ทธาราม​ เขตบางกอกใหญ่​กรุงเทพ​มหานคร​
นาย ภูกิจ เล้าจีรัณกุล 747
นาง นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ 734
นาย พีระณัฐช์ กลางสวัสดิ์ โรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
นาย ชานน กือเจริญ 583
นาย ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 627
นาย สรสิช สันติวโรทัย 531
นาย ปริวรรต สำเภาแก้ว 154 / Go Squared
นาย ชานน กือเจริญ 583
นางสาว พิชา สร้างนอก โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
Displaying 1 - 10 of 114 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12