โจทย์ 89 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 89 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 89

ดำจับกินขาวที่ 1